Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-6/2019

 • access_time marzec 22, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

R.011-6/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 22 marca 2019 roku

w sprawie: utworzenia szkoły doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tworzy się Szkołę Doktorską (SD).

§ 2

 1. Szkołą doktorską kieruje dyrektor szkoły doktorskiej, zwany dalej „dyrektorem”.
 2. W szkole doktorskiej działa rada szkoły doktorskiej, zwana dalej „radą”.

§ 3

 1. Dyrektora powołuje Rektor.
 2. Kadencja dyrektora trwa 4 lata.

§ 4

 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  1) kierowanie szkołą doktorską;
  2) sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów, w tym nad realizacją programu kształcenia;
  3) organizowanie procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej;
  4) monitorowanie jakości kształcenia w szkole doktorskiej oraz jakości opieki naukowej;
  5) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresach określonych w odrębnym zarządzeniu Rektora;
  6) dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora;
  7) powoływanie komisji ocen śródokresowych w porozumieniu z właściwą radą dyscypliny;
  8) sprawowanie nadzoru nad sposobem przeprowadzania ocen śródokresowych;
  9) podejmowanie rozstrzygnięć związanych z kształceniem doktorantów;
  10) współpraca z radami dyscyplin i dziekanami odpowiednich wydziałów w zakresie związanym z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów;
  11) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów;
  12) wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  13) dbałość o sprawy socjalno-bytowe doktorantów;
  14) sprawowanie nadzoru nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 2019/2020;
  15) sprawowanie nadzoru nad osobami ubiegającymi się o stopień doktora w trybie eksternistycznym;
  16) przewodniczenie radzie szkoły doktorskiej;
  17) przygotowanie szkoły doktorskiej do ewaluacji;
  18) współpraca z samorządem doktorantów.

2. Kierując szkołą doktorską, dyrektor jest zobowiązany realizować plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu
i odpowiada za gospodarkę finansową szkoły doktorskiej.

§ 5

 1. Radę powołuje Rektor w drodze decyzji.
 2. Kadencja rady trwa 3 lata.

§ 6

 1. Do zadań rady należy:
  1. opracowanie strategii rozwoju oraz zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej,
   a następnie monitorowanie realizacji oraz ewaluacja przyjętej strategii
   i zasad funkcjonowania;
  2. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii
   w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
  3. dbałość o zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia doktorantów oraz przygotowywanych
   przez nich rozpraw doktorskich;
  4. wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
  5. wyrażanie opinii dla Senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie
   w szkole doktorskiej;
  6. koordynowanie procesu opracowania programów kształcenia w szkole doktorskiej;
  7. wyrażanie opinii w sprawie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;
  8. wyrażanie opinii w sprawie zasad przeprowadzenia oceny śródokresowej.
 2. Pracami rady kieruje przewodniczący.
 3. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§7

Zasady finansowania szkoły doktorskiej określa Rektor.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 22.03.2019 13:27