Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2010

 • access_time grudzień 20, 2010

Uchwały Senatu 2010

Uchwała Senatu z dnia 25 stycznia 2010 roku

 • w sprawie: planu remontów i inwestycji na 2010 rok
 • w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej
 • w sprawie: zmian w Uchwale Senatu z dnia 23 kwietnia 2007 r. (z późn.zm) o obowiązywaniu zasad decentralizacji finansowania wynagrodzeń
 • w sprawie: narzutów kosztów na rok 2010
 • w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego

Uchwała Senatu z dnia 22 lutego 2010 roku

 • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011
 • w sprawie: zmian w załączniku nr 1 Uchwały Senatu nr 9/27.04.2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011
 • w sprawie: korekty do planu wynagrodzeń na 2009 rok
 • w sprawie: biegłego rewidenta do badania bilansu Uczeln

Uchwała Senatu z dnia 22 marca 2010 roku

 • w sprawie: zasad przyznawania środków finansowych na badania własne w 2010 roku
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2010/11
 • w sprawie: Regulaminu Samorządu Studentów
 • w sprawie: obowiązującego wymiaru pensum
 • w sprawie: prowadzenia studiów przez więcej niż jeden Wydział
 • w sprawie: utworzenia Uniwersytetu Dziecięcego
 • w sprawie: zmian w Uchwale Senatu z dnia 23 kwietnia 2007 roku (z późn. zm.) o obowiązywaniu zasad decentralizacji finansowania wynagrodzeń

Uchwała Senatu z dnia 26 kwietnia 2010 roku

 • w sprawie: nadania tytułu doktora honpris causa Prof. Stanisławowi Gajdzie
 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Jacques’owi Cortesowi
 • w sprawie: nadania Medali Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012
 • w sprawie: uruchomienia nowych kierunków studiów
 • w sprawie: przystąpienia Uniwersytetu do Fundacji „Panteon Narodowy”
 • w sprawie: rozdziału środków
 • w sprawie: logo 65-lecia Uczelni
 • aneks do Uchwały Senatu z dnia 20 listopada 2006 r.
Uchwała Senatu z dnia 7 czerwca 2010 roku
 • w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Uczelni na 2009 rok
 • w sprawie: przyjęcia planu finansowego Uczelni na 2010 rok
 • w sprawie: wprowadzenia zasady podziału wydzielonej części dotacji na działalność dydaktyczną
 • w sprawie: zmian w Uchwale Senatu z dnia 22 marca 2010 roku
 • w sprawie: podziału dotacji budżetowej
 • w sprawie: umów o współpracy
 • aneks do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 22 marca 2010 roku
Uchwała Senatu z dnia 28 czerwca 2010 roku
 • w sprawie: rekrutacji na studia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Suchej Beskidzkiej
 • w sprawie: regulaminu studiów doktoranckich
 • w sprawie: wyodrębnienia Wydziału Filologicznego
 • w sprawie: regulaminu Studium Kształcenia Nauczycieli

Uchwała Senatu z dnia 27 września 2010 roku

 • w sprawie: planu posiedzeń Senatu w roku akademickim 2010/11
 • w sprawie: daty wyodrębnienia Wydziału
 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu
 • w sprawie: kandydata na członka rady nadzorczej Radia Kraków S.A.
 • w sprawie patronatu honorowego
Uchwała Senatu z dnia 25 października 2010 roku
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku dotyczącego powołania Kanclerza Uczelni
 • w sprawie: uzupełnienia składu Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
 • w sprawie: powołania centrum badawczego
 • w sprawie: zmian w statucie Uczelni
 • w sprawie: kalendarza wyborczego
 • w sprawie: powołania Studium Nauki Języka Polskiego
 • w sprawie: kandydata na członka Rady Nadzorczej TVP
 • aneks do Uchwały Senatu z dnia 20 listopada 2006 roku
Uchwała Senatu z dnia 22 listopada 2010 roku
 • w sprawie: wskaźnika kosztochłonności dla kierunku bezpieczeństwo narodowe
 • w sprawie: wyboru podmiotu do przeprowadzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
 • w sprawie: zmiany uchwały dot. wynagradzania za godziny ponadwymiw sprowe…
 • w sprawie: powołania Pełnomocników Dziekanów ds. nauki

Uchwała Senatu z dnia 20 grudnia 2010 roku

 • w sprawie: modernizacji budynku przy ul. Chmiela
 • w sprawie: Centrum Dokumentacji Przymusowych Migracji Polaków
 • w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego za 2010 rok
 • w sprawie: zmian w załączniku nr 1 Uchwały Senatu nr 4/26.04.2010
 • Stanowisko Senatu w sprawie utworzenia Liceum Uniwersyteckiego