Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2014

 • access_time grudzień 15, 2014

Uchwały Senatu 2014

Uchwała Senatu z dnia 24 stycznia 2014 roku
 • w sprawie: przyjęcia Planu remontów i inwestycji na rok 2014
 • w sprawie: przyjęcia Planu Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • w sprawie: zmian w składzie Komisji Dydaktycznej
 • w sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na rok 2014
 • w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku praca socjalna
 • w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach: psychologia i pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Uchwała Senatu z dnia 24 lutego 2014 roku

 • w sprawie: uruchomienia studiów stacjonarnych II stopnia z ochrony środowiska
 • w sprawie: uruchomienia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia z edukacji dla zróżnicowanego rozwoju
 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa prof. Wiesławowi Banysiowi
 • w sprawie: zmiany wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego obowiązujacych w Uczelni.

 

Uchwała Senatu z dnia 24 marca 2014 roku

 • w sprawie: nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2013 rok
 • w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków:

– menadżer kultury, oświaty i organizacji pozarządowych,
– administracja,
– bezpieczeństwo narodowe,
– socjologia,
– informatyka,
– wzornictwo,
– digital design,
– odnowa biologiczna,
– infobrokerstwo,
– etyka – mediacje i negocjacje

 • w sprawie: kursów z filozofii i socjologii na studiach spoza obszaru nauk humanistycznych i społecznych
 • w sprawie: uruchomienia studiów II stopnia: filologia włoska i filologia hiszpańska
 • w sprawie: kontaktów z interesariuszami zewnetrznymi
 • w sprawie: Regulaminu Muzeum Podręcznika

 

Uchwała Senatu z dnia 28 kwietnia 2014 roku

 • w sprawie: międzynarodowej współpracy (Francja, Szwecja)
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
 • w sprawie: zmiany nazwy kierunku Menadżer kultury, oświaty i organizacji pozarządowych na nazwę Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
 • w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2014/2015
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016
 • w sprawie: utworzenia Ośrodka Badań nad Mediami
 • w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów
 • w sprawie: przyjęcia korekty do planu rzeczowo-finansowego za 2013 rok
 • w sprawie: zatwierdzenia wzoru medalu Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komiski Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Uchwała Senatu z dnia 26 maja 2014 roku

 • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2013 rok
 • w sprawie: przyjecia planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok
 • w sprawie: podziału dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną w 2014 roku
 • w sprawie: wprowadzenia zasady podziału wydzielonej części dotacji na działalność dydaktyczną, telekomunikację i media na poszczególne jednostki dydaktyczne Uniwersytetu Pedagogicznego
 • w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Senatu nr 6/18.03.2013 w sprawie obowiązywania zasad decentralizacji finansowania wynagrodzeń osobowych w Uniwersytecie Pedagogicznym

 

Uchwała Senatu z dnia 23 czerwca 2014 roku

 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa prof. K. Zachwatowicz-Wajdzie
 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa  A. Wajdzie
 • w sprawie: Regulaminu Nagrody Docendo Meritis

 

Uchwała Senatu z dnia 29 września 2014 roku

 • w sprawie: planu posiedzeń Senatu na rok akademicki 2014/2015
 • w sprawie: ustalenia wysokości stypendium doktorskiego
 • w sprawie: sprawozdania z działalności Uczelni za rok akademicki 2013/2014
 • w sprawie: przyjęcia Regulaminu Centrum Języków Obcych
 • w sprawie: międzynarodowej współpracy w Wietnamską Akademią Nauki

 

Uchwała Senatu z dnia 17 listopada 2014 roku

 • w sprawie: korekty do planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok
 • w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
 • w sprawie: wyboru biegłego do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2014
 • w sprawie: zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy
 • w sprawie: przyjęcia ankiety i zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • w sprawie: zmian w Regulaminie Uniwersytetu Dzieci i Rodziców

 

Uchwała Senatu z dnia 15 grudnia 2014 roku

 • w sprawie: wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczami studiów podyplomowych
 • międzynarodowej współpracy (Serbia, Kazachstan, Francja)