Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2007

  • access_time grudzień 17, 2007

Zarządzenia 2007

Zarządzenie Nr R -1/2007 ZASADY I PROCEDURY POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W AKADEMII PEDAGOGICZNEJ /zbiór/

Aneks Nr 1/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. do ZBIORU ZASAD I PROCEDUR POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zarządzenie Nr R -2/2007 w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie z dnia 1 lutego 2007 r. + ZAŁĄCZNIKI

Zarządzenie Nr R -3/2007 w sprawie: podziału w roku akademickim 2006/07 środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla doktorantów z dnia 5 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr R-4/2007 w sprawie: wysokości rocznej opłaty wnoszonej przez studentów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008 z dnia 7 lutego 2007 roku

Aneks do Zarządzenia Nr R-4/2007 w sprawie opłat wnoszonych przez studentów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008 na kierunku HISTORIA

Zarządzenie Nr R -5/2007 w sprawie : Regulaminu Pracy z dnia 21 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr R -6/2007 w sprawie: regulaminów studiów uchwalonych przez Senat na mocy art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (w załączeniu)

Zarządzenie Nr R-7/2007 w sprawie: wprowadzenia w życie „Regulaminu Audytu Wewnętrznego” i „Książki Procedur Audytu Wewnętrznego”. z dnia 28 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr R-8/2007 w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 1 marca 2007 r. REGULAMIN ZFŚS

Zarządzenie Nr R-9/2007 w sprawie: wysokości i rodzaju opłat pobieranych w Uczelni z tytułu działalności dydaktycznej i rozwoju kadry naukowej z dnia 1 marca 2007 r.

Zarządzenie Nr R -10/2007 w sprawie: umowy o warunkach odpłatności za naukę na studiach wyższych z dnia 9 marca 2007 r. wraz z aneksem

Zarządzenie Nr R-12/2007 w sprawie: zasad konstruowania planów studiów i programów nauczania z dnia 3 kwietnia 2007 r. /wraz z załącznikami/

Zarządzenie Nr R-13/2007 w sprawie: Regulaminu Wynagradzania z dnia 13 kwietnia 2007 roku

Aneks z dnia 15 listopada 2011 roku do Zarządzenia Nr R-13/2007 w sprawie Regulaminu Wynagradzania z dnia 13 kwietnia 2007 roku

Aneks nr 2 z dnia 16 stycznia 2012 roku do Zarządzenia Nr R-13/2007 w sprawie Regulaminu Wynagradzania z dnia 13 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr R-14/2007 w sprawie: krajowych podróży służbowych z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Aneks do Zarządzenia Nr R-14/2007 w sprawie krajowych podróży służbowych z dnia 12 maja 2011 r.

Zarządzenie Nr R-15/2007 w sprawie: zasad utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych AP z dnia 21 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr R-16/2007 w sprawie: utworzenia na Wydziale Geograficzno-Biologicznym stacjonarnych, 4-letnich studiów doktoranckich w zakresie biologii z dnia 23 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr R-17/2007 w sprawie: kształcenia nauczycieli na studiach wyższych z dnia 23 maja 2007 roku

Aneks z dnia 25 kwietnia 2012 roku do Zarządzenia Nr R-17/2007 w sprawie: kształcenia nauczycieli na studiach wyższych z dnia 23 maja 2007 roku

Zarządzenie Nr R-18/2007 i 19/2007 ROZDZIAŁ FUNDUSZY RZECZOWYCH I WYMIAR OPŁAT CZYNSZOWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AP (zbiór)

Zarządzenie Nr R-20/2007 w sprawie: regulaminu studiów z dnia 1 czerwca 2007 r.

Zarządzenie Rektora Nr R-21/2007 w sprawie: zmiany regulaminu stypendialnego z dnia 13 lipca 2007 roku

Zarządzenie Rektora Nr R-22/2007 w sprawie: aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości dla Akademii Pedagogicznej w Krakowie z dnia 16 lipca 2007 r.

Zarządzenie Rektora Nr R-23/2007 w sprawie: organizacji kształcenia w zakresie wychowania fizycznego z dnia 19 lipca 2007 r.

Zarządzenie Nr R-24/2007 w sprawie: powołania zespołów dydaktycznych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych z dnia 20 lipca 2007 roku

Zarządzenie Nr R-25/2007 w sprawie: powierzania zajęć dydaktycznych oraz opieki nad pracami dyplomowanymi osobom nie będącym nauczycielami akademickimi Uczelni z 10 września 2007 r.

Zarządzenie Nr R-26/2007 w sprawie: zmian organizacyjnych w Instytucie Filologii Polskiej i Instytucie Nauk o Wychowaniu z dnia 18 września 2007 roku

Zarządzenie Nr R -27/2007 w sprawie: wysokości minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe z dnia 25 września 2007 roku

Zarządzenie Nr R-28/2007 w sprawie: zmiany regulaminu studiów z dnia 1 października 2007 roku

Zarządzenie Nr R-29/2007 w sprawie: umowy o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych z dnia 5 listopada 2007 roku

Zarządzenie Nr R-30/2007 w sprawie: zmiany nazwy zakładu w Instytucie Techniki z dnia 16 listopada 2007 roku

Zarządzenie Nr R-31/2007 w sprawie: zasad organizacji nauczania językó obcych na studiach wyższych z dnia 28 listopada 2007 roku

Aneks z dnia 1 marca 2012 roku do Zarządzenia Nr R-31/2007 Rektora z dnia 28 listopada 2007 roku

Zarządzenie Nr R-32/2007 w sprawie: bezpieczeństwa i higieny pracy w Uczelni z dnia 29 listopada 2007 roku

Zarządzenie Nr R-33/2007 w sprawie: zmian organizacyjnych w Wydawnictwie Naukowym z dnia 30 listopada 2007 roku

Zarządzenie Nr R-34/2007 w sprawie: restrukturyzacji administracji z dnia 30 listopada 2007 roku

Zarządzenie Nr R-35/2007 w sprawie: Regulaminu roliczania czasu pracy oraz wynagradzania pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu z dnia 17 grudnia 2007 roku