Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2014

  • access_time grudzień 17, 2014

Zarządzenia Rektora 2014

Zarządzenie Nr R/Z.0201-1/14 Rektora w sprawie: powołania Konwentu Godności Honorowych z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-2/14 Rektora w sprawie: wymagań dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej z dnia 17 lutego 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki z dnia 17 lutego 2014

Zarządzenie Nr R/Z.0201-4/14 Rektora w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nie będących nauczycielami akademickimi z dnia 24 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/14 Rektora w sprawie: utworzenia Muzeum Podręcznika z dnia 27 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Specjalnej z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-7/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/14 Rektora w sprawie: utworzenia Ośrodka Badań nad Mediami z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-9/14 Rektora w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2014 roku + ANEKS z dn. 15.01.2016 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-10/14 Rektora w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 – opłata za jeden semestr studiów z dnia 22 maja 2014 roku

Aneks nr 1 z dnia 30 września 2014 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-10/14 z dnia 22 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-11/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 28 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-12/14 Rektora w sprawie: rozdziału środków finansowych na jednostki dydaktyczne Uczelni w 2014 roku z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich z dnia 30 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/14 Rektora w sprawie: podziału śrdków finansowych na Fundusz Rzeczowy Dziekanów Wydziałów w 2014 roku z dnia 30 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/14 Rektora w sprawie: zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni „styczeń 2014” z dnia 2 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/14 Rektora w sprawie: zmiany nazwy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych z dnia 13 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-16/14 Rektora w sprawie: Polityki Zarządzania Ryzykiem z dnia 24 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-17/14 Rektora w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Nagrody Docendo Meritis z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/14 Rektora w sprawie: wysokości minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na wszystkich formach kształcenia w roku akademickim 2014/2015 z dnia 9 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/14 Rektora w sprawie: tworzenia, trybu rejestracji oraz zasad działania studenckich i doktoranckich kół naukowych z dnia 15 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instyututu Filozofii i Socjologii z dnia 1 września 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-21/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii z dnia 1 września 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/14 Rektora w sprawie: powierzania zajęć dydaktycznych oraz opieki nad pracami dyplomowymi osobom nie będącym pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 września 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-23/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Sztuki z dnia 12 września 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-24/14 Rektora w sprawie: terminów wypłat za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2014/2015 z dnia 22 września 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-25/14 Rektora w sprawie: zmian w Regulaminie studiów z dnia 29 września 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-26/14 Rektora w sprawie: podpisywania porozumień o współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi z dnia 29 września 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-27/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii z dnia 30 września 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/14 Rektora w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-29/14 Rektora w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2014 roku

Zarzadzenie Nr R/Z.0201-30/14 Rektora w sprawie:  Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-31/14 Rektora w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-32/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej z dnia 9 października 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 20 października 2014 roku

Zarzadzenie Nr R/Z.0201-34/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu z dnia 30 października 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-35/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pracy Socjalnej z dnia 30 października 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-36/14 Rektora w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy z dnia 19 listopada 2014 roku + ANEKS nr 1 z dn. 8.02.2016 r.

Zarządzenie Nr  R/Z.0201-37/14 Rektora w sprawie: wprowadzenia w życie Reglaminu Centrum Języków Obcch z dnia 20 listopada 2014 roku + Aneks z dnia 10.04.2015 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-38/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii z dnia 27 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-39/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału sztuki z dnia 4 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-40/14 Rektora w sprawie: uchylenia zarządzenia z dnia 9 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/14 Rektora w sprawie: Regulaminu Wynagradzania z dnia 17 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-42/14 Rektora w sprawie: wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczami studiów podyplomowych z dnia 17 grudnia 2014 roku + ANEKS z dn. 23.06.2016 r. + ANEKS NR 2 z dn. 27.09.2016 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-43/14 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej z dnia 17 grudnia 2014 roku