Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Effective Methods in Algebraic Geometry.

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • brak mechanizmów ułatwiających przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, takich jak zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Biuro Ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dostepnosc@up.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 662 6670. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki dydaktyczne:

 1. Ul. Podchorążych 2 (stary budynek)
 2. Ul. Podchorążych 2 (nowy budynek)
 3. Ul. Ingardena 4 (stare i nowe skrzydło)
 4. Ul. Ingardena 4 (Centrum Sportu i Rekreacji)
 5. Ul. Studencka 5
 6. Ul. Karmelicka 41
 7. Ul. Mazowiecka 43 (budynek A i B)
 8. Os. Stalowe 17
 9. Ul. Jęczmienna 9

Studenckie budynki mieszkalne:

 1. Ul. Armii Krajowej 9
 2. Ul. Armii Krajowej 9a
 3. Ul. Grochowa 17
 4. Ul. Piekarska 5-7 

Ul. Podchorążych 2 (stary budynek)

Otoczenie budynku

 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Chodniki prowadzące do budynku są w dobrym stanie technicznym.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku

 • Wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy ulicy Chmiela i ulicy Warmijskiej.

Punkt informacyjny

 • Punkt informacyjny (dziennik podawczy) znajduje się na pierwszym piętrze.
 • Recepcja (z obniżoną ladą) na niskim parterze jest zlokalizowana zaraz obok drzwi wejściowych.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody w budynku są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym.
 • Pomiędzy wszystkimi piętrami można przemieszczać się windami.
 • Jedna z wind jest dostosowana (szerokość i długość) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Panel sterujący w windzie jest oznakowany alfabetem Braille’a, przycisk kondygnacji „zero” został wyróżniony.
 • Przy schodach prowadzących do Auli Głównej i Audytorium im. prof. W. Danka znajduje się platforma przyschodowa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (na niskim parterze). Aby dostać się do dostosowanej toalety należy poprosić o klucz na portierni.

Dostępność do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń

 • Sale dydaktyczne są przystosowane tak, aby mogły w nich przebywać osoby z niepełnosprawnościami.

Dostępność Biblioteki Głównej

 • Dojście do Biblioteki Głównej jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Wypożyczalni znajdują się obniżone lady. Biblioteka jest przestronna, znajdują się w niej niskie ławki i biurka.

Dostępność pozostałych bibliotek

 • Wszystkie biblioteki oznaczono etykietami w alfabecie punktowym Braille’a.
 • Biblioteka Polonistyki i Komunikacji Społecznej wyposażona jest w rzutnik powiększający tekst.
 • Biblioteka Nauk Humanistycznych posiada oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami wzroku.

Dostęp do informacji  

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz znaki kierunkowe, dotyczące najważniejszych miejsc w budynku.
 • Część wejść do pomieszczeń oznaczono etykietami w alfabecie punktowym Braille’a.

 

Ul. Podchorążych 2 (nowy budynek)

Otoczenie przed budynkiem

 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Chodniki prowadzące do budynku są w dobrym stanie technicznym.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Punkt informacyjny

 • Recepcja na parterze jest zlokalizowana zaraz obok drzwi wejściowych.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody w budynku są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym. Posiadają powierzchnię antypoślizgową. Po obydwu stronach schodów są zamontowane poręcze.
 • Pomiędzy wszystkimi piętrami można przemieszczać się windami. Są one wyposażone w informację głosową oraz dostosowane (szerokość i długość) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku na kondygnacjach „0”, „1”, „2” i „4” znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność do sal dydaktycznych 

 • Sale dydaktyczne są przystosowane tak, aby mogły w nich przebywać osoby z niepełnosprawnościami.

Dostępność do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz znaki kierunkowe, dotyczące najważniejszych miejsc w budynku.

Ul. Ingardena 4 (stare i nowe skrzydło)

Otoczenie przed budynkiem

 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Chodniki prowadzące do budynku są w dobrym stanie technicznym.

Wejście do budynku

 • Wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wejście do nowego skrzydła).
 • Wejście do starego skrzydła znajduje się na tyłach budynku. Posiada domofon oraz platformę przyschodową, która obsługiwana jest przez pracownika.

Punkt Informacyjny

 • Recepcja na parterze jest zlokalizowana zaraz obok drzwi wejściowych do skrzydła i jest wystarczająco wyróżniona.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody w budynku są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym. Po obydwu stronach schodów są zamontowane poręcze.
 • W nowym skrzydle pomiędzy piętrami można przemieszczać się windami. W starym skrzydle na parter oraz do auli można się dostać korzystając z platformy przyschodowej. Oba budynki połączone są ze sobą korytarzami.
 • Windy wyposażone są w informację głosową oraz dostosowane (szerokość i długość) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W nowym skrzydle budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń

 • Część sal ma możliwość zagospodarowania ich tak, aby mogły w nich przebywać osoby ze specjalnymi potrzebami.
 • Dostęp do auli zapewnia platforma przyschodowa. Aula jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Biblioteka Pedagogiki i Psychologii jest przestronna, z niską ladą. Mediateka posiada wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenie jest przestronne, a biurka odpowiednio niskie.

Dostęp do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz znaki kierunkowe, dotyczące najważniejszych miejsc w budynku.

Ingardena 4 (Centrum Sportu i Rekreacji)

Otoczenie przed budynkiem

 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Wejście do budynku

 • Do budynku prowadzi wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Punkt informacyjny

 • Recepcja na parterze jest zlokalizowana obok drzwi wejściowych i jest dobrze widoczna, posiada obniżoną ladę.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym.

Dostęp do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz znaki kierunkowe, dotyczące najważniejszych miejsc w budynku.

Ul. Studencka 5

Otoczenie przed budynkiem

 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Chodniki prowadzące do budynku są w dobrym stanie technicznym.
 • Bezpośrednio przed wejściem do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (z poziomu parteru).

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody w budynku są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym.

Dostępność do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń

 • Możliwość zaaranżowania przestrzeni sal dydaktycznych tak, aby mogły w niej przebywać osoby ze specjalnymi potrzebami.
 • Niektóre pomieszczenia posiadają oznaczenia ich funkcji za pomocą alfabetu Braille’a.

Ul. Karmelicka 41

Otoczenie przed budynkiem

 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Chodniki prowadzące do budynku są w dobrym stanie technicznym.

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku od ul. Karmelickiej jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody w budynku są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym.
 • Pomiędzy piętrami (za wyjątkiem wysokiego parteru) można przemieszczać się windą.
 • Winda jest dostosowana (szerokość i długość) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku, na każdej kondygnacji znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń

 • Sale dydaktyczne w większości są przystosowane tak, aby mogły w nich przebywać osoby ze specjalnymi potrzebami.

Dostępność do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz znaki kierunkowe, dotyczące najważniejszych miejsc w budynku.

Ul. Mazowiecka 43 (budynek A)

Otoczenie przed budynkiem

 • Dojście do budynku jest w dobrym stanie technicznym.
 • Przy budynku (wspólnie dla budynków A i B) jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody w budynku są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym.
 • Przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach zapewnia schodołaz.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń

 • Sale dydaktyczne w większości są przystosowane tak, aby mogły w nich przebywać osoby ze specjalnymi potrzebami.

Dostęp do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz znaki kierunkowe, dotyczące najważniejszych miejscach w budynku.

Ul. Mazowiecka 43 (budynek B)

Otoczenie przed budynkiem

 • Dojście do budynku jest w dobrym stanie technicznym.
 • Przy budynku (wspólnie dla budynków A i B) jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnościami.

Punkt informacyjny

 • Recepcja zlokalizowana jest blisko wejścia i jest wystarczająco wyróżniona.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody w budynku są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym. Są oznaczone kontrastowo oraz posiadają elementy antypoślizgowe.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność dla sal dydaktycznych i innych pomieszczeń

 • Sale dydaktyczne w większości są przystosowane tak, aby mogły w nich przebywać osoby ze specjalnymi potrzebami.

Dostępność do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz znaki kierunkowe, dotyczące najważniejszych miejsc w budynku.

Os. Stalowe 17

Otoczenie przed budynkiem

 • Dojście do budynku jest w dobrym stanie technicznym.

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku zapewnia pochylnia.

Punkt informacyjny

 • W budynku punkt informacyjny jest zlokalizowany obok wejścia i jest wystarczająco wyróżniony.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody w budynku są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym. Mają zapewnione elementy antypoślizgowe i są oznaczone kontrastowo.
 • Budynek posiada windę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń

 • Sale dydaktyczne w większości są przystosowane tak, aby mogły w nich przebywać osoby ze specjalnymi potrzebami.

Dostęp do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz znaki kierunkowe, dotyczące najważniejszych miejsc w budynku.

Ul. Jęczmienna 9

Otoczenie przed budynkiem

 • Przy budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku zapewnia pochylnia.

Punkt informacyjny

 • Punkt informacyjny jest zlokalizowany blisko wejścia.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym.  Mają zapewnione elementy antypoślizgowe.
 • W budynku jest winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń

 • Sale dydaktyczne w większości są przystosowane tak, aby mogły w nich przebywać osoby ze specjalnymi potrzebami.

Dostępność do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz znaki kierunkowe, dotyczące najważniejszych miejsc w budynku.

Dom Studencki „Krakowiak” (ul. Armii Krajowej 9)

Otoczenie przed budynkiem

 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Dojście do budynku jest w dobrym stanie technicznym.
 • Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami (wspólne dla budynków przy ul. Armii Krajowej 9 i 9a).

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (pochylnia).
 • Schody są oznaczone polem uwagi.
 • Drugie wejście do budynku (w pobliżu pokojów dla osób z niepełnosprawnościami) jest możliwe z poziomu ulicy.

Recepcja

 • Punkt informacyjny jest zlokalizowany blisko wejścia i wystarczająco wyróżniony.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody w budynku są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym.
 • W budynku znajdują się windy.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W pokojach na parterze, przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, toalety zostały odpowiednio dostosowane.

Dostępność pokojów dla osób z niepełnosprawnościami

 • W budynku znajdują się cztery pokoje (każdy z osobną łazienką), dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz znaki kierunkowe, dotyczące najważniejszych miejsc w budynku.

Dom Studencki „Za Kolumnami” (ul. Armii Krajowej 9a)

Otoczenie przed budynkiem

 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Dojście do budynku jest w dobrym stanie technicznym.
 • Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami (wspólne dla budynków przy ul. Armii Krajowej 9 i 9a).

Wejście do budynku

 • Schody są oznaczone polem uwagi.
 • Drugie wejście do budynku (w pobliżu pokojów dla osób z niepełnosprawnościami) jest możliwe z poziomu ulicy.

Recepcja

 • Punkt informacyjny jest zlokalizowany blisko wejścia i wystarczająco wyróżniony.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku:

 • Schody w budynku są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym.
 • W budynku znajdują się windy.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W pokojach na parterze, przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, toalety są odpowiednio dostosowane.

Dostępność pokojów dla osób z niepełnosprawnościami

 • W budynku znajdują się dwa pokoje (każdy z osobną łazienką), dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pokoje te są dostosowane także do zamieszkania wraz z asystentem.

Dostęp do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz znaki kierunkowe, dotyczące najważniejszych miejsc w budynku.

Dom Studencki „Atol” (ul. Grochowa 17)

Otoczenie przed budynkiem

 • Dojście do budynku jest w dobrym stanie technicznym.

Punkt informacyjny

 • Zlokalizowany obok wejścia.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody w budynku są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym. Mają zapewnione elementy antypoślizgowe.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Znajdują się na parterze, w pokojach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność pokojów dla osób z niepełnosprawnościami

 • W budynku znajdują się cztery pokoje (łączone po dwa ze wspólną łazienką), dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz znaki kierunkowe, dotyczące najważniejszych miejsc w budynku.

Dom Studencki Zaułek” (ul. Piekarska 5-7)

Otoczenie budynku

 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Chodniki prowadzące do wejścia są w dobrym stanie.

Wejście do budynku

 • Dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (platforma progowa).

Recepcja

 • Recepcja zlokalizowana jest tuż przy wejściu głównym.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Winda umożliwia dostęp do wszystkich pięter, jej wymiary dostosowane są do osób z niepełnosprawnościami, wyposażona jest w komunikaty głosowe.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Toaleta na parterze jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność pokojów dla osób z niepełnosprawnościami

 • W budynku znajdują się dwa pokoje dla osób z niepełnosprawnościami, z przystosowanymi łazienkami, w tym jeden z aneksem kuchennym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp do informacji

 • Na parterze znajduje się tablica informacyjna.