Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

408531

  • access_time grudzień 13, 2022
  • person redaktor
  • printer

UNIWERSYTET
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. 12 662 6014,
fax 12 637 2243

e-mail: info@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl

Ogłoszenie rekrutacyjne

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Strażnik ochrony mienia

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 408531

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 16.01.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie min. zawodowe
Doświadczenie zawodowe min. 1 rok pracy na analogicznym stanowisku pracy
Umiejętności zawodowe Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
Zakres obowiązków 1. Obowiązki podstawowe:
– świadczenie pracy określonej zakresem czynności,
– staranne i sumienne wykonywanie pracy i poleceń zwierzchników, pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem, nie krócej jednak niż do chwili przejęcia obowiązków przez następcę,
– organizowanie własnego stanowiska pracy,
– pełna znajomość przepisów ogólnych, resortowych i wewnętrznych Uczelni w zakresie pełnienia obowiązków służbowych,
– przestrzeganie zasad określonych Regulaminem Pracy,
– przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
– przestrzeganie drogi służbowej w załatwianiu spraw.2. Obowiązki i wykonywane czynności stanowiskowe:
– czuwanie nad bezpieczeństwem i mieniem na terenie ochranianej nieruchomości,
– wykonywanie obchodów terenu,
– wydawanie kluczy wyłącznie osobom upoważnionym do ich pobierania. W razie wątpliwości portier ma prawo wylegitymować osobę żądającą wydania kluczy do pomieszczeń,
– prowadzenie rejestru kluczy, w którym należy odnotować:
-imię i nazwisko pobierającego klucz oraz godzinę pobrania
-imię i nazwisko zdającego klucz oraz godzinę zdania
-numer i rodzaj pomieszczenia, do którego klucz jest wydany
– rozliczanie przy obejmowaniu i zdawaniu służby kluczy pobranych i zwróconych. Obejmujący służbę winien odnotować w ewidencji klucze brakujące, a po upływie 24 godz. zgłosić ich brak Administratorowi budynku,
– utrzymanie kluczy we właściwych miejscach,
– w przypadku kradzieży klucza powiadomienie kierownika jednostki organizacyjnej,
– ścisłe kontrolowanie wydanych kluczy do pomieszczeń zastrzeżonych,
– w chwili kończenia dyżuru dokładne przekazywanie następcy spraw związanych z czynnościami służbowymi,
– prowadzenie dokumentacji portierni,
– bezzwłoczne zawiadomienie Administratora budynku, Z-cy Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczgo, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, gazowego itp. o ewentualnych kradzieżach, pożarach lub incydentach chuligańskich, niebezpiecznych awariach instalacji i urządzeń,
– odbywanie terminowych badań lekarskich,
– inne polecenia wydane doraźnie przez przełożonego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Niewymagana. Mile widziana.
Inne Rekrutacja na 24 etaty
*Istnieje również możliwość złożenia dokumentów w wersji papierowej. Miejsce składania dokumentów: Dział Administracyjno-Gospodarczy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków , pok. 127) w godzinach: 7:30 – 15:30 . Prosimy o złożenie dokumentów w zaklejonej kopercie z dopisaną nazwą stanowiska pracy. Wymagane dokumenty są dostępne na stronie: https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

* Wymagane dokumenty można również składać do Działu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 170B) w godzinach: 8.00-15.00.
Prosimy o złożenie dokumentów w zaklejonej kopercie z dopisaną nazwą stanowiska pracy.
Wymagane dokumenty są dostępne na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Opublikował w BIP: redaktor

Data opublikowania: 13.12.2022 14:23