Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/2019

  • access_time lipiec 2, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

FF.34-2/19

DNWO.402-2/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/20

Działając na podstawie art. 79 w związku z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 264 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) oraz zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustala się opłaty za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, które rozpoczęły się przed rokiem akademickim 2019/2020 związane z:

  1. kształceniem na studiach niestacjonarnych – określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych związanym z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów – określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  3. wydaniem duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej, wydaniem dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami oraz odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski – określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
  4. kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załącznik numer 1 do Zarządzenia Rektora nr R/Z.0201-28/2019

Załącznik numer 2 do Zarządzenia Rektora nr R/Z.0201-28/2019

Załącznik numer 3 do Zarządzenia Rektora nr R/Z.0201-28/2019

Załącznik numer 4 do Zarządzenia Rektora nr R/Z.0201-28/2019

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 02.07.2019 13:20