Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-48/2018

  • access_time październik 22, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-48/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie: dostosowania uczelnianej tabeli wynagrodzenia zasadniczego bibliotekarzy dyplomowanych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1669 ) oraz § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej: Uczelnia) dokonuje się weryfikacji tabeli wynagrodzenia zasadniczego bibliotekarzy dyplomowanych.
  2. Stosownie do art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1669) do dnia 31 grudnia 2018 r. zobowiązuję Dział Spraw Pracowniczych do dostosowania umów o pracę w zakresie wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w Uczelni, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Tabela wynagrodzeń zasadniczych bibliotekarzy dyplomowanych

 

 

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 22.10.2018 13:20