Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-56/2018

  • access_time grudzień 5, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-56/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 listopada 2018 roku

 

w sprawie: utworzenia Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium”

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 57 ust. 3 i § 19 Statutu Uczelni, zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni Nr 2/19.11.2018 zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tworzy się Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem (CSiDZB), zwane dalej Centrum.
  2. Centrum jest jednostką o charakterze dydaktyczno-badawczym, która prowadzi działalność ogólnouczelnianą, a także podejmuje współpracę z innymi ośrodkami akademickimi oraz z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami wchodzącymi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” w zakresie nauk o bezpieczeństwie w ich holistycznym ujęciu.
  3. Centrum podlega merytorycznie właściwemu Prorektorowi.

§ 2

  1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Rektor.
  2. Centrum jest jednostką samofinansującą się. Działalność Centrum finansowana jest w szczególności ze środków pozyskiwanych od podmiotów zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

§ 3

Organizację Centrum, zasady i cele działania określa jego Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik 1 –  Regulamin Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium”

 

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 05.12.2018 12:44