Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-37/2017

  • access_time lipiec 25, 2017
  • person Aneta Wojcik
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-37/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 25 lipca 2017 roku

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1842), zgodnie z § 30 ust. 5 Statutu Uczelni postanawiam, co następuje:

§ 1

W strukturze Uczelni likwiduje się Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich (DRiSS).

§ 2

W strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tworzy się poniższe jednostki administracyjne:

  1. Biuro Rekrutacji (BR)
  2. Biuro Spraw Studenckich (BSS).

§ 3

  1. Kierownicy Biur, o których mowa w § 2 zostaną powołani przez Rektora, zgodnie
    z § 118 ust. 2 Statutu Uczelni.
  2. Kanclerza i Kierownika Działu Służb Pracowniczych czynię odpowiedzialnymi za przeprowadzenie zmian organizacyjnych i kadrowych wynikających z §§ 1-2.

§ 4

W związku z §§ 1-2 dokonuje się zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni.

§ 5

Traci moc zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-43/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik – Aneks do Zarządzenia Rektora

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 25.07.2017 09:45