Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-54/2017

 • access_time listopad 7, 2017
 • person Aneta Wojcik
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-54/2017 Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie: upoważnień i podziału kompetencji w kierownictwie Uczelni

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1842), art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1257) oraz § 57 ust. 3 lit. f) Statutu Uczelni ustalam poniższy podział kompetencji w kierownictwie Uczelni od dnia 1 listopada 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku:

§ 1

REKTOR

Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i odpowiada za całokształt spraw Uczelni,
w szczególności za:

 1. reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz;
 2. nadzór nad strategią rozwoju Uczelni;
 3. nadzór i kontrolę budżetu Uczelni oraz działalności finansowej i inwestycyjno-remontowej;
 4. nawiązywanie, zmianę i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi oraz z osobami, wobec których odrębne przepisy przewidują zatrudnienie przez kierownika zakładu pracy;
 5. wyrażanie zgody na zatrudnianie pracowników naukowych i naukowo-technicznych;
 6. nadzór nad oceną okresową nauczycieli akademickich;
 7. powoływanie na wniosek Kanclerza zastępców Kanclerza, a także kierowników jednostek administracyjnych Uczelni;
 8. zwoływanie posiedzeń Senatu i przewodniczenie jego obradom;
 9. sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich;
 10. wnioskowanie o nagrody Ministra oraz odznaczenia państwowe i resortowe,
  a także przyznawanie Nagród Rektora;
 11. udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Uczelni, w tym do zawierania umów i dokonywania innych czynności prawnych;
 12. podpisywanie umów o współpracy z instytucjami zagranicznymi i krajowymi;
 13. podejmowanie decyzji w sprawach obronności i ochrony informacji niejawnych;
 14. powoływanie osób do pełnienia w Uczelni funkcji określonych odrębnymi przepisami oraz określanie zakresu ich zadań, uprawnień i kompetencji.
 15. Rektorowi podlegają bezpośrednio:
 16. Dział Spraw Pracowniczych
 17. Biuro Rektora
 18. Biuro ds. Mediów
 19. Audytor wewnętrzny
 20. Radcy Prawni
 21. Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
 22. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

§ 2

l. Prorektorzy w zakresie swojego działania:

 1. reprezentują Uczelnię lub Rektora, w przypadku jego nieobecności, na spotkaniach, konferencjach i uroczystościach organizowanych w Uczelni oraz poza nią;
 2. współpracują z administracją państwową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami;
 3. realizują współpracę Uczelni z instytucjami zagranicznymi na podstawie zawartych przez Uczelnię umów oraz porozumień;
 4. dbają o wizerunek Uczelni w zakresie działań wynikających z przydzielonych
  im kompetencji;
 5. sprawują nadzór nad przygotowaniem projektów aktów prawnych regulujących sprawy należące do zakresu ich działania;
 6. składają oświadczenia woli i wiedzy, w tym o charakterze materialnoprawnym, we wszystkich sprawach w zakresie swoich kompetencji, w szczególności zawierają, zmieniają i rozwiązują umowy, porozumienia i ugody;
 7. sprawują nadzór merytoryczny nad działalnością podległych im jednostek organizacyjnych, w tym wydają wiążące polecenia pracownikom tych jednostek;
 8. współpracują z komisjami senackimi, których właściwość obejmuje sprawy należące do ich zakresu działania oraz nadzorują ich pracę. Jeżeli właściwość komisji obejmuje sprawy należące do zakresów działania kilku prorektorów wówczas prorektora sprawującego nadzór nad komisją wyznacza Rektor;
 9. podejmują decyzje w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, wynikające z zakresu kompetencji;
 10. wydają zarządzenia, decyzje, pisma okólne, postanowienia i zaświadczenia zgodnie z zakresem kompetencji;
 11. podpisują umowy na podstawie pełnomocnictw od Rektora z zewnętrznymi podmiotami w zakresie kompetencji.
 12. Prorektorzy wykonując swoje zadania współpracują ze sobą
 13. Pod nieobecność Prorektora jego obowiązki wykonuje Prorektor wskazany przez Rektora.

PROREKTOR ds. STUDENCKICH

 1. Do kompetencji Prorektora ds. Studenckich należy w szczególności:
 2. współpraca z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów oraz organizacjami studenckimi;
 3. opieka nad studenckim ruchem naukowym i kulturalnym;
 4. nadzór nad wykorzystywaniem przez Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów środków finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na cele studenckie;
 5. podejmowanie decyzji w sprawach:
 6. rejestracji uczelnianych organizacji studenckich,
 7. działalności studenckich kół naukowych,
 8. tworzenia i funkcjonowania systemu udzielania studentom i doktorantom pomocy materialnej;
 9. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń we wszystkich indywidualnych sprawach socjalnych studentów i doktorantów, w sprawach uczestników kursów, w sprawach związanych z nadzorem nad działalnością organizacji studenckich, Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów – zarówno jako organ I instancji, jak i jako organ II instancji – które to delegowanie kompetencji organu administracji publicznej należy traktować jako upoważnienie opisane w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego;
 10. nadzór nad sprawami osób niepełnosprawnych;
 11. nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów i doktorantów;
 12. nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością domów studenckich oraz Akademickiego Centrum Hotelowego w zakresie dotyczącym studentów, doktorantów i uczestników kursów;
 13. nadzorowanie spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów, w tym podejmowanie decyzji w przedmiocie zobowiązania właściwego rzecznika dyscyplinarnego do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, zawieszenia studenta lub doktoranta w prawach studenta/doktoranta oraz udzielanie kary dyscyplinarnej upomnienia;
 14. koordynowanie przebiegu studenckich praktyk pedagogicznych i zawodowych oraz współpracy ze szkołami ćwiczeń;
 15. monitorowanie działalności socjalnej i współpraca ze związkami zawodowymi;
 16. nadzór nad pracami związanymi z wprowadzaniem danych do zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on w zakresie pomocy materialnej studentów i doktorantów oraz danych wynikających z zakresu kompetencji;
 17. nadzór nad organizacją kursów realizowanych przez Uniwersytet;
 18. nadzór nad promocją zawodową studentów;
 19. sprawowanie kontroli nad działalnością kształcenia ustawicznego;
 20. współpraca ze środowiskiem oświatowym;
 21. podpisywanie dyplomów i świadectw (wydziały: Pedagogiczny, Sztuki);
 22. kontrola wydatkowania środków finansowych związanych z nadzorowaną działalnością (np. fundusz pomocy materialnej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
 23. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora
 24. Prorektorowi ds. Studenckich podlegają:
 25. jednostki administracji centralnej:
 26. Biuro Spraw Studenckich
 27. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 28. jednostki międzywydziałowe:
 29. Centrum Języków Obcych
 30. Centrum Sportu i Rekreacji
 31. jednostki ogólnouczelniane:
 32. Uniwersytet Dzieci i Rodziców
 33. Uniwersytet Trzeciego Wieku
 34. Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego
 35. Interdyscyplinarne Centrum Badań Edukacyjnych
 36. jednostki pomocnicze:
 37. Domy studenckie i Akademickie Centrum Hotelowe
 38. Klub Studencki „Bakałarz”.

PROREKTOR ds. NAUKI

 1. Do kompetencji Prorektora ds. Nauki należy w szczególności:
 2. kształtowanie wizerunku naukowo-badawczego Uczelni;
 3. nadzór nad działalnością na rzecz pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe;
 4. nadzór nad przygotowaniem wniosków o finansowanie ze środków zewnętrznych
  oraz realizacja krajowych i zagranicznych projektów badawczych;
 5. podpisywanie dokumentów finansowych i merytorycznych, w tym umów
  i porozumień dotyczących badań naukowych i awansów naukowych oraz zawodowych pracowników;
 6. reprezentowanie Uczelni w konsorcjach naukowych tworzonych w partnerstwie
  z Uniwersytetem Pedagogicznym oraz podpisywanie dokumentów w ramach tej współpracy, w tym podpisywanie umów o utworzeniu konsorcjum;
 7. nadzór nad:
  1. procesem oceny parametrycznej wydziałów (Humanistyczny, Filologiczny, Pedagogiczny, Politologii),
  2. organizowaniem i prowadzeniem badań naukowych,
  3. wnioskami dotyczącymi działalności statutowej,
  4. wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe,
  5. wykorzystaniem środków na realizację programów badawczych,
  6. uczelnianą ofertą naukową w zakresie promocji wyników badań, polityki licencyjnej i ochrony patentowej,
  7. organizacją konferencji i sympozjów naukowych w Uczelni,
  8. pracami związanymi z wprowadzaniem danych do zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on w zakresie danych wynikających z zakresu kompetencji;
 8. podejmowanie decyzji w sprawach dokształcania kadry naukowo-dydaktycznej (staże, stypendia naukowe i urlopy naukowe);
 9. sprawowanie nadzoru nad systemem biblioteczno-informacyjnym i archiwalnym;
 10. sprawowanie nadzoru nad pracownikami naukowymi, naukowo-technicznymi, bibliotecznymi i inżynieryjno-technicznymi;
 11. nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi na etatach naukowych i naukowo-technicznych, po uprzedniej zgodzie Rektora;
 12. nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami bibliotecznymi i inżynieryjno-technicznymi;
 13. reprezentowanie Uczelni w sprawach zakupów aparatury naukowo badawczej
  i dydaktycznej oraz nadzór w tym zakresie;
 14. kontrola wydatkowania środków finansowych związanych z nadzorowaną działalnością;
 15. popisywanie dyplomów i świadectw (wydziały: Humanistyczny, Politologii);
 16. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora.
 17. Prorektorowi ds. Nauki podlegają:
   1. jednostki administracji centralnej:
 18. Biuro Nauki
   1. jednostki ogólnouczelniane:
 19. Archiwum
 20. Biblioteka Główna
 21. Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń
 22. Centrum Kultury Języka Rosyjskiego
 23. Muzeum Podręcznika.

PROREKTOR ds. ROZWOJU

 1. Do kompetencji Prorektora ds. Rozwoju należy w szczególności:
 2. wytyczanie kierunków rozwoju i realizacja strategii rozwoju Uczelni oraz nadzór nad opracowaniem strategii wydziałowych;
 3. nadzór nad pozyskiwaniem środków finansowych, w tym europejskich sektorowych oraz będących w dyspozycji regionu, za zgodny ze strategią rozwój Uniwersytetu – w tym zakresie zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów oraz porozumień, a także podpisywanie wszelkiej dokumentacji, w tym finansowej, w trakcie realizacji projektu;
 4. koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem wniosków i realizacją projektów rozwojowych Uczelni finansowanych ze środków zewnętrznych – w tym zakresie zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów oraz porozumień, a także podpisywanie wszelkiej dokumentacji, w tym finansowej w trakcie realizacji projektu;
 5. zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów oraz porozumień, w tym umów
  o dofinansowanie wniosków aplikacyjnych oraz dokumentów finansowych
  i merytorycznych związanych z realizacją projektów dydaktycznych, rozwojowych, inwestycyjnych oraz społecznych finansowanych ze źródeł krajowych
  i zagranicznych.
 6. nadzór nad działalnością wydawniczą i poligraficzną;
 7. nawiązywanie, zmianę i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami redakcyjnymi;
 8. nadzór nad:
  1. procesem oceny parametrycznej wydziałów (Geograficzno-Biologiczny, Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Sztuki);
  2. realizacją programu Erasmus+,
  3. pracami związanymi z wprowadzaniem danych do zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on w zakresie danych wynikających z zakresu kompetencji;
 9. podejmowanie decyzji dotyczących promocji Uczelni;
 10. współpraca z Prorektorem ds. Kształcenia w zakresie tworzenia i promocji oferty edukacyjnej;
 11. koordynowanie współpracy naukowej z zagranicą;
 12. nadzór nad rekrutacją studentów zagranicznych na podstawie umów międzynarodowych oraz całością spraw dotyczących zagranicznej współpracy studentów i doktorantów;
 13. prowadzenie spraw związanych z nostryfikacją dyplomów uczelni zagranicznych;
 14. legalizacja dokumentów studenckich przeznaczonych do obrotu prawnego
  z zagranicą;
 15. podpisywanie dyplomów i świadectwa (wydziały: Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Geograficzno-Biologiczny);
 16. kontrola wydatkowania środków finansowych związanych z nadzorowaną działalnością.
 17. Prorektorowi ds. Rozwoju podlegają:
   1. jednostki administracji centralnej:
   2. Akademickie Biuro Karier
   3. Biuro Promocji
   4. Biuro Rozwoju
   5. Biuro Współpracy z Absolwentami
   6. Biuro Współpracy Międzynarodowej
   7. Centrum Obsługi Informatycznej
   8. jednostki ogólnouczelniane:
 18. Wydawnictwo Naukowe

PROREKTOR ds. KSZTAŁCENIA

 1. Do kompetencji Prorektora ds. Kształcenia należy w szczególności:
 2. koordynowanie prac związanych z organizacją toku studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych;
 3. nadzorowanie prac związanych z planami, programami studiów i efektami kształcenia;
 4. współpraca z Polską Komisją Akredytacyjną w zakresie oceny programowej;
 5. nadzór nad procesem rekrutacji na studia I, II i III stopnia, a nadto wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odwołań od decyzji organu I instancji
  w zakresie dotyczącym rekrutacji na studia doktoranckie – które to delegowanie kompetencji organu administracji publicznej należy traktować jako upoważnienie opisane w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym wydawanie decyzji
  i postanowień, we wszystkich indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, które nie są zastrzeżone do kompetencji innych Prorektorów – które to delegowanie kompetencji organu administracji publicznej należy traktować jako upoważnienie opisane w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego;
 7. współpraca z Prorektorem ds. Rozwoju w zakresie tworzenia i promocji oferty edukacyjnej;
 8. nadzór i koordynacja wdrażania nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, prowadzonych na wydziałach (nowe kierunki studiów, poszerzanie oferty dydaktycznej, opracowanie oferty edukacyjnej dla cudzoziemców, kształcenie
  w językach obcych);
 9. kontrola realizacji zadań w systemie antyplagiat;
 10. nadzór nad:
  1. procesem oceny i doskonalenia jakości kształcenia,
  2. systemem ECTS,
  3. rozliczaniem obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,
  4. minimami kadrowymi niezbędnymi do funkcjonowania kierunków studiów,
  5. pracami związanymi z wprowadzaniem danych do zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on w zakresie danych wynikających z zakresu kompetencji;
 11. kontrola wydatkowania środków finansowych związanych z nadzorowaną działalnością;
 12. podpisywanie dyplomów i świadectw (Wydział Filologiczny);
 13. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora.
 14. Prorektorowi ds. Kształcenia podlegają:
   1. jednostki administracji centralnej:
 15. Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą
 16. Biuro Rekrutacji
   1. jednostki ogólnouczelniane:
 17. Ośrodek Badań nad Mediami
 18. Studium Kształcenia Nauczycieli
 19. Studium Nauki Języka Polskiego.

§ 3

KANCLERZ

 1. Do kompetencji Kanclerza należy w szczególności:
 2. kierowanie administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów oraz podejmowanie decyzji dotyczących mienia Uczelni
  z wyłączeniem spraw przekraczających zwykły zarząd;
 3. składanie oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Uniwersytetu, także o charakterze materialnoprawnym, we wszystkich sprawach w zakresie swoich kompetencji,
  w szczególności zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów, porozumień i ugód;
 4. reprezentowanie Uczelni, w szczególności w sprawach administracyjnych
  i gospodarczych w zakresie określonym przez Rektora;
 5. organizowanie i koordynowanie działań administracyjnych i gospodarczych w celu zapewnienia optymalnych warunków dla realizacji podstawowych zadań Uczelni przy jednoczesnym zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania;
 6. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Uczelni pod względem prawnym
  i organizacyjnym;
 7. podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na modernizację, utrzymanie i rozbudowę infrastruktury Uczelni;
 8. udział w opracowaniu strategii rozwoju Uczelni;
 9. nadzór administracyjno-gospodarczy nad nieruchomościami i rzeczowymi składnikami majątkowymi Uczelni;
 10. nadzór w sprawach dotyczących ochrony mienia Uczelni;
 11. podejmowanie decyzji w sprawach lokalowych;
 12. nadzór nad sprawami BHP i p-poż;
 13. kształtowanie polityki kadrowej i zarządczej w stosunku do podległych pracowników administracji i obsługi;
 14. zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami administracji i obsługi;
 15. wydawanie zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji w sferze działań administracyjnych, gospodarczych i usługowych;
 16. tworzenie systemu wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących realizacji zadań
  w jednostkach administracyjnych oraz nadzór nad ich realizacją;
 17. współpraca z Rektorem, Prorektorami oraz swoimi zastępcami w sprawach objętych zakresem działania Kanclerza.
 18. Kanclerz nadzoruje pracę swoich zastępców: Kwestora oraz Zastępcy Kanclerza.
 19. W przypadku nieobecności Kanclerza jego obowiązki wykonuje Zastępca Kanclerza. Kanclerz może upoważnić swoich zastępców do wykonywania określonych kompetencji także w czasie swojej obecności.
 20. Kanclerzowi podlegają poniższe stanowiska i jednostki:
 21. Biuro Kanclerza
 22. Samodzielna Sekcja ds. Inwentaryzacji i Ochrony Mienia
 23. Stanowisko ds. BHP
 24. Zastępca Kanclerza
 • Dział Inwestycji i Remontów
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Biuro Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
 • Stanowisko ds. P.POŻ
 1. Kwestor
 • Kwestura
 • Dział Finansowy
 • Dział Księgowości
 • Stanowisko ds. Planowania i Analiz
 • Stanowisko ds. Windykacji i Rozliczania Projektów

§ 4

DZIEKANÓW I PRODZIEKANÓW WYDZIAŁÓW upoważniam do:

 1. podpisywania w imieniu Uczelni umów dotyczących kształcenia ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczami studiów podyplomowych;
 2. podpisywania porozumień o realizacji praktyk ze szkołami i placówkami oświatowymi oraz umów cywilno-prawnych ze szkolnymi opiekunami praktyk;
 3. zawierania, zmieniania i rozwiązywania innych umów i porozumień, których przedmiot dotyczy właściwości lub działalności Wydziału, o ile realizacja umów
  i porozumień nie niesie za sobą skutków finansowych.

§5

Traci moc zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-16/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: upoważnień i podziału kompetencji w kierownictwie Uczelni.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada
2017 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1842), art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1257) oraz § 57 ust. 3 lit. f) Statutu Uczelni ustalam poniższy podział kompetencji w kierownictwie Uczelni od dnia 1 listopada 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku:

§ 1

REKTOR

Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i odpowiada za całokształt spraw Uczelni,
w szczególności za:

 1. reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz;
 2. nadzór nad strategią rozwoju Uczelni;
 3. nadzór i kontrolę budżetu Uczelni oraz działalności finansowej i inwestycyjno-remontowej;
 4. nawiązywanie, zmianę i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi oraz z osobami, wobec których odrębne przepisy przewidują zatrudnienie przez kierownika zakładu pracy;
 5. wyrażanie zgody na zatrudnianie pracowników naukowych i naukowo-technicznych;
 6. nadzór nad oceną okresową nauczycieli akademickich;
 7. powoływanie na wniosek Kanclerza zastępców Kanclerza, a także kierowników jednostek administracyjnych Uczelni;
 8. zwoływanie posiedzeń Senatu i przewodniczenie jego obradom;
 9. sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich;
 10. wnioskowanie o nagrody Ministra oraz odznaczenia państwowe i resortowe,
  a także przyznawanie Nagród Rektora;
 11. udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Uczelni, w tym do zawierania umów i dokonywania innych czynności prawnych;
 12. podpisywanie umów o współpracy z instytucjami zagranicznymi i krajowymi;
 13. podejmowanie decyzji w sprawach obronności i ochrony informacji niejawnych;
 14. powoływanie osób do pełnienia w Uczelni funkcji określonych odrębnymi przepisami oraz określanie zakresu ich zadań, uprawnień i kompetencji.
 15. Rektorowi podlegają bezpośrednio:
 16. Dział Spraw Pracowniczych
 17. Biuro Rektora
 18. Biuro ds. Mediów
 19. Audytor wewnętrzny
 20. Radcy Prawni
 21. Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
 22. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

§ 2

l. Prorektorzy w zakresie swojego działania:

 1. reprezentują Uczelnię lub Rektora, w przypadku jego nieobecności, na spotkaniach, konferencjach i uroczystościach organizowanych w Uczelni oraz poza nią;
 2. współpracują z administracją państwową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami;
 3. realizują współpracę Uczelni z instytucjami zagranicznymi na podstawie zawartych przez Uczelnię umów oraz porozumień;
 4. dbają o wizerunek Uczelni w zakresie działań wynikających z przydzielonych
  im kompetencji;
 5. sprawują nadzór nad przygotowaniem projektów aktów prawnych regulujących sprawy należące do zakresu ich działania;
 6. składają oświadczenia woli i wiedzy, w tym o charakterze materialnoprawnym, we wszystkich sprawach w zakresie swoich kompetencji, w szczególności zawierają, zmieniają i rozwiązują umowy, porozumienia i ugody;
 7. sprawują nadzór merytoryczny nad działalnością podległych im jednostek organizacyjnych, w tym wydają wiążące polecenia pracownikom tych jednostek;
 8. współpracują z komisjami senackimi, których właściwość obejmuje sprawy należące do ich zakresu działania oraz nadzorują ich pracę. Jeżeli właściwość komisji obejmuje sprawy należące do zakresów działania kilku prorektorów wówczas prorektora sprawującego nadzór nad komisją wyznacza Rektor;
 9. podejmują decyzje w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, wynikające z zakresu kompetencji;
 10. wydają zarządzenia, decyzje, pisma okólne, postanowienia i zaświadczenia zgodnie z zakresem kompetencji;
 11. podpisują umowy na podstawie pełnomocnictw od Rektora z zewnętrznymi podmiotami w zakresie kompetencji.
 12. Prorektorzy wykonując swoje zadania współpracują ze sobą
 13. Pod nieobecność Prorektora jego obowiązki wykonuje Prorektor wskazany przez Rektora.

PROREKTOR ds. STUDENCKICH

 1. Do kompetencji Prorektora ds. Studenckich należy w szczególności:
 2. współpraca z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów oraz organizacjami studenckimi;
 3. opieka nad studenckim ruchem naukowym i kulturalnym;
 4. nadzór nad wykorzystywaniem przez Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów środków finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na cele studenckie;
 5. podejmowanie decyzji w sprawach:
 6. rejestracji uczelnianych organizacji studenckich,
 7. działalności studenckich kół naukowych,
 8. tworzenia i funkcjonowania systemu udzielania studentom i doktorantom pomocy materialnej;
 9. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń we wszystkich indywidualnych sprawach socjalnych studentów i doktorantów, w sprawach uczestników kursów, w sprawach związanych z nadzorem nad działalnością organizacji studenckich, Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów – zarówno jako organ I instancji, jak i jako organ II instancji – które to delegowanie kompetencji organu administracji publicznej należy traktować jako upoważnienie opisane w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego;
 10. nadzór nad sprawami osób niepełnosprawnych;
 11. nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów i doktorantów;
 12. nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością domów studenckich oraz Akademickiego Centrum Hotelowego w zakresie dotyczącym studentów, doktorantów i uczestników kursów;
 13. nadzorowanie spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów, w tym podejmowanie decyzji w przedmiocie zobowiązania właściwego rzecznika dyscyplinarnego do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, zawieszenia studenta lub doktoranta w prawach studenta/doktoranta oraz udzielanie kary dyscyplinarnej upomnienia;
 14. koordynowanie przebiegu studenckich praktyk pedagogicznych i zawodowych oraz współpracy ze szkołami ćwiczeń;
 15. monitorowanie działalności socjalnej i współpraca ze związkami zawodowymi;
 16. nadzór nad pracami związanymi z wprowadzaniem danych do zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on w zakresie pomocy materialnej studentów i doktorantów oraz danych wynikających z zakresu kompetencji;
 17. nadzór nad organizacją kursów realizowanych przez Uniwersytet;
 18. nadzór nad promocją zawodową studentów;
 19. sprawowanie kontroli nad działalnością kształcenia ustawicznego;
 20. współpraca ze środowiskiem oświatowym;
 21. podpisywanie dyplomów i świadectw (wydziały: Pedagogiczny, Sztuki);
 22. kontrola wydatkowania środków finansowych związanych z nadzorowaną działalnością (np. fundusz pomocy materialnej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
 23. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora
 24. Prorektorowi ds. Studenckich podlegają:
 25. jednostki administracji centralnej:
 26. Biuro Spraw Studenckich
 27. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 28. jednostki międzywydziałowe:
 29. Centrum Języków Obcych
 30. Centrum Sportu i Rekreacji
 31. jednostki ogólnouczelniane:
 32. Uniwersytet Dzieci i Rodziców
 33. Uniwersytet Trzeciego Wieku
 34. Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego
 35. Interdyscyplinarne Centrum Badań Edukacyjnych
 36. jednostki pomocnicze:
 37. Domy studenckie i Akademickie Centrum Hotelowe
 38. Klub Studencki „Bakałarz”.

PROREKTOR ds. NAUKI

 1. Do kompetencji Prorektora ds. Nauki należy w szczególności:
 2. kształtowanie wizerunku naukowo-badawczego Uczelni;
 3. nadzór nad działalnością na rzecz pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe;
 4. nadzór nad przygotowaniem wniosków o finansowanie ze środków zewnętrznych
  oraz realizacja krajowych i zagranicznych projektów badawczych;
 5. podpisywanie dokumentów finansowych i merytorycznych, w tym umów
  i porozumień dotyczących badań naukowych i awansów naukowych oraz zawodowych pracowników;
 6. reprezentowanie Uczelni w konsorcjach naukowych tworzonych w partnerstwie
  z Uniwersytetem Pedagogicznym oraz podpisywanie dokumentów w ramach tej współpracy, w tym podpisywanie umów o utworzeniu konsorcjum;
 7. nadzór nad:
  1. procesem oceny parametrycznej wydziałów (Humanistyczny, Filologiczny, Pedagogiczny, Politologii),
  2. organizowaniem i prowadzeniem badań naukowych,
  3. wnioskami dotyczącymi działalności statutowej,
  4. wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe,
  5. wykorzystaniem środków na realizację programów badawczych,
  6. uczelnianą ofertą naukową w zakresie promocji wyników badań, polityki licencyjnej i ochrony patentowej,
  7. organizacją konferencji i sympozjów naukowych w Uczelni,
  8. pracami związanymi z wprowadzaniem danych do zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on w zakresie danych wynikających z zakresu kompetencji;
 8. podejmowanie decyzji w sprawach dokształcania kadry naukowo-dydaktycznej (staże, stypendia naukowe i urlopy naukowe);
 9. sprawowanie nadzoru nad systemem biblioteczno-informacyjnym i archiwalnym;
 10. sprawowanie nadzoru nad pracownikami naukowymi, naukowo-technicznymi, bibliotecznymi i inżynieryjno-technicznymi;
 11. nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi na etatach naukowych i naukowo-technicznych, po uprzedniej zgodzie Rektora;
 12. nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami bibliotecznymi i inżynieryjno-technicznymi;
 13. reprezentowanie Uczelni w sprawach zakupów aparatury naukowo badawczej
  i dydaktycznej oraz nadzór w tym zakresie;
 14. kontrola wydatkowania środków finansowych związanych z nadzorowaną działalnością;
 15. popisywanie dyplomów i świadectw (wydziały: Humanistyczny, Politologii);
 16. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora.
 17. Prorektorowi ds. Nauki podlegają:
   1. jednostki administracji centralnej:
 18. Biuro Nauki
   1. jednostki ogólnouczelniane:
 19. Archiwum
 20. Biblioteka Główna
 21. Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń
 22. Centrum Kultury Języka Rosyjskiego
 23. Muzeum Podręcznika.

PROREKTOR ds. ROZWOJU

 1. Do kompetencji Prorektora ds. Rozwoju należy w szczególności:
 2. wytyczanie kierunków rozwoju i realizacja strategii rozwoju Uczelni oraz nadzór nad opracowaniem strategii wydziałowych;
 3. nadzór nad pozyskiwaniem środków finansowych, w tym europejskich sektorowych oraz będących w dyspozycji regionu, za zgodny ze strategią rozwój Uniwersytetu – w tym zakresie zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów oraz porozumień, a także podpisywanie wszelkiej dokumentacji, w tym finansowej, w trakcie realizacji projektu;
 4. koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem wniosków i realizacją projektów rozwojowych Uczelni finansowanych ze środków zewnętrznych – w tym zakresie zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów oraz porozumień, a także podpisywanie wszelkiej dokumentacji, w tym finansowej w trakcie realizacji projektu;
 5. zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów oraz porozumień, w tym umów
  o dofinansowanie wniosków aplikacyjnych oraz dokumentów finansowych
  i merytorycznych związanych z realizacją projektów dydaktycznych, rozwojowych, inwestycyjnych oraz społecznych finansowanych ze źródeł krajowych
  i zagranicznych.
 6. nadzór nad działalnością wydawniczą i poligraficzną;
 7. nawiązywanie, zmianę i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami redakcyjnymi;
 8. nadzór nad:
  1. procesem oceny parametrycznej wydziałów (Geograficzno-Biologiczny, Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Sztuki);
  2. realizacją programu Erasmus+,
  3. pracami związanymi z wprowadzaniem danych do zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on w zakresie danych wynikających z zakresu kompetencji;
 9. podejmowanie decyzji dotyczących promocji Uczelni;
 10. współpraca z Prorektorem ds. Kształcenia w zakresie tworzenia i promocji oferty edukacyjnej;
 11. koordynowanie współpracy naukowej z zagranicą;
 12. nadzór nad rekrutacją studentów zagranicznych na podstawie umów międzynarodowych oraz całością spraw dotyczących zagranicznej współpracy studentów i doktorantów;
 13. prowadzenie spraw związanych z nostryfikacją dyplomów uczelni zagranicznych;
 14. legalizacja dokumentów studenckich przeznaczonych do obrotu prawnego
  z zagranicą;
 15. podpisywanie dyplomów i świadectwa (wydziały: Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Geograficzno-Biologiczny);
 16. kontrola wydatkowania środków finansowych związanych z nadzorowaną działalnością.
 17. Prorektorowi ds. Rozwoju podlegają:
   1. jednostki administracji centralnej:
   2. Akademickie Biuro Karier
   3. Biuro Promocji
   4. Biuro Rozwoju
   5. Biuro Współpracy z Absolwentami
   6. Biuro Współpracy Międzynarodowej
   7. Centrum Obsługi Informatycznej
   8. jednostki ogólnouczelniane:
 18. Wydawnictwo Naukowe

PROREKTOR ds. KSZTAŁCENIA

 1. Do kompetencji Prorektora ds. Kształcenia należy w szczególności:
 2. koordynowanie prac związanych z organizacją toku studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych;
 3. nadzorowanie prac związanych z planami, programami studiów i efektami kształcenia;
 4. współpraca z Polską Komisją Akredytacyjną w zakresie oceny programowej;
 5. nadzór nad procesem rekrutacji na studia I, II i III stopnia, a nadto wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odwołań od decyzji organu I instancji
  w zakresie dotyczącym rekrutacji na studia doktoranckie – które to delegowanie kompetencji organu administracji publicznej należy traktować jako upoważnienie opisane w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym wydawanie decyzji
  i postanowień, we wszystkich indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, które nie są zastrzeżone do kompetencji innych Prorektorów – które to delegowanie kompetencji organu administracji publicznej należy traktować jako upoważnienie opisane w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego;
 7. współpraca z Prorektorem ds. Rozwoju w zakresie tworzenia i promocji oferty edukacyjnej;
 8. nadzór i koordynacja wdrażania nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, prowadzonych na wydziałach (nowe kierunki studiów, poszerzanie oferty dydaktycznej, opracowanie oferty edukacyjnej dla cudzoziemców, kształcenie
  w językach obcych);
 9. kontrola realizacji zadań w systemie antyplagiat;
 10. nadzór nad:
  1. procesem oceny i doskonalenia jakości kształcenia,
  2. systemem ECTS,
  3. rozliczaniem obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,
  4. minimami kadrowymi niezbędnymi do funkcjonowania kierunków studiów,
  5. pracami związanymi z wprowadzaniem danych do zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on w zakresie danych wynikających z zakresu kompetencji;
 11. kontrola wydatkowania środków finansowych związanych z nadzorowaną działalnością;
 12. podpisywanie dyplomów i świadectw (Wydział Filologiczny);
 13. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora.
 14. Prorektorowi ds. Kształcenia podlegają:
   1. jednostki administracji centralnej:
 15. Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą
 16. Biuro Rekrutacji
   1. jednostki ogólnouczelniane:
 17. Ośrodek Badań nad Mediami
 18. Studium Kształcenia Nauczycieli
 19. Studium Nauki Języka Polskiego.

§ 3

KANCLERZ

 1. Do kompetencji Kanclerza należy w szczególności:
 2. kierowanie administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów oraz podejmowanie decyzji dotyczących mienia Uczelni
  z wyłączeniem spraw przekraczających zwykły zarząd;
 3. składanie oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Uniwersytetu, także o charakterze materialnoprawnym, we wszystkich sprawach w zakresie swoich kompetencji,
  w szczególności zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów, porozumień i ugód;
 4. reprezentowanie Uczelni, w szczególności w sprawach administracyjnych
  i gospodarczych w zakresie określonym przez Rektora;
 5. organizowanie i koordynowanie działań administracyjnych i gospodarczych w celu zapewnienia optymalnych warunków dla realizacji podstawowych zadań Uczelni przy jednoczesnym zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania;
 6. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Uczelni pod względem prawnym
  i organizacyjnym;
 7. podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na modernizację, utrzymanie i rozbudowę infrastruktury Uczelni;
 8. udział w opracowaniu strategii rozwoju Uczelni;
 9. nadzór administracyjno-gospodarczy nad nieruchomościami i rzeczowymi składnikami majątkowymi Uczelni;
 10. nadzór w sprawach dotyczących ochrony mienia Uczelni;
 11. podejmowanie decyzji w sprawach lokalowych;
 12. nadzór nad sprawami BHP i p-poż;
 13. kształtowanie polityki kadrowej i zarządczej w stosunku do podległych pracowników administracji i obsługi;
 14. zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami administracji i obsługi;
 15. wydawanie zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji w sferze działań administracyjnych, gospodarczych i usługowych;
 16. tworzenie systemu wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących realizacji zadań
  w jednostkach administracyjnych oraz nadzór nad ich realizacją;
 17. współpraca z Rektorem, Prorektorami oraz swoimi zastępcami w sprawach objętych zakresem działania Kanclerza.
 18. Kanclerz nadzoruje pracę swoich zastępców: Kwestora oraz Zastępcy Kanclerza.
 19. W przypadku nieobecności Kanclerza jego obowiązki wykonuje Zastępca Kanclerza. Kanclerz może upoważnić swoich zastępców do wykonywania określonych kompetencji także w czasie swojej obecności.
 20. Kanclerzowi podlegają poniższe stanowiska i jednostki:
 21. Biuro Kanclerza
 22. Samodzielna Sekcja ds. Inwentaryzacji i Ochrony Mienia
 23. Stanowisko ds. BHP
 24. Zastępca Kanclerza
 • Dział Inwestycji i Remontów
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Biuro Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
 • Stanowisko ds. P.POŻ
 1. Kwestor
 • Kwestura
 • Dział Finansowy
 • Dział Księgowości
 • Stanowisko ds. Planowania i Analiz
 • Stanowisko ds. Windykacji i Rozliczania Projektów

§ 4

DZIEKANÓW I PRODZIEKANÓW WYDZIAŁÓW upoważniam do:

 1. podpisywania w imieniu Uczelni umów dotyczących kształcenia ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczami studiów podyplomowych;
 2. podpisywania porozumień o realizacji praktyk ze szkołami i placówkami oświatowymi oraz umów cywilno-prawnych ze szkolnymi opiekunami praktyk;
 3. zawierania, zmieniania i rozwiązywania innych umów i porozumień, których przedmiot dotyczy właściwości lub działalności Wydziału, o ile realizacja umów
  i porozumień nie niesie za sobą skutków finansowych.

§5

Traci moc zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-16/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: upoważnień i podziału kompetencji w kierownictwie Uczelni.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada
2017 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 07.11.2017 07:12