Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1
z dnia 04.05.2016 r. – dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
  w Krakowie i adresem przy ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl. Z Administratorem Danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym;
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
  oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@up.krakow.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w lit. a);
 3. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie
  6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, tj. art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917) i/lub art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
  tj. na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów zawierających dane
  o zakresie szerszym niż reguluje to art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dane nieobowiązkowe) lub odrębnej zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie/zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia w zgłoszeniu aplikacyjnym;
 4. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w lit. c) będą przetwarzane przez administratora danych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator ma zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych
  (np. obsługa prawna);
 6. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia, będą przetwarzane do dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub do dnia zamknięcia naboru bez wyboru kandydata, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody także do czasu jej wycofania, które nastąpiłoby przed zakończeniem postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane za zgodą kandydata do celów przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez 1 rok od momentu wpływu zgłoszenia aplikacyjnego lub do czasu jej wycofania przed upływem tego okresu;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu;
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w lit. c), można wycofać
  w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny Administratora danych, wskazany w lit. a z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres e-mail: info@up.krakow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 9. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.