Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2016

  • access_time czerwiec 20, 2016

Pozostałe Zarządzenia Rektora 2016

Zarządzenie Nr R/Z.0201-1/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 11 stycznia 2016 roku

Aneks z dnia 15 stycznia 2016 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-9/2014Rektora z dnia 22 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-2/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Techniki z dnia 29 stycznia 2016 roku

Aneks Nr 1  z dnia 8 lutego 2016 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-36/2014Rektora z dnia 19 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej z dnia 26 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-4/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego z dnia 7 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 7 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 31 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-7/16 Rektora w sprawie: Wydziału Politologii z dnia 5 kwietnia 2016 roku

Aneks z dnia 5 kwietnia 2016 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-11/2013Rektora z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Aneks Nr 2  z dnia 22 kwietnia 2016 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-7/2013 Rektora z dnia 2 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/16 Rektora w sprawie: procentowego podziału obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-9/16 Rektora w sprawie: zmian w Systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni z dnia 22 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-10/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-11/16 Rektora w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 – opłata za jeden semestr studiów z dnia 1 czerwca  2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-12/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Archiwistyki z dnia 1 czerwca  2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/16 Rektora w sprawie: zasad i odpowiedzialności w zakresie przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on z dnia 1 czerwca  2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/16 Rektora w sprawie: organizacji pracy Uczelni w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie z dnia 20 czerwca  2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/16 Rektora w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym” z dnia 20 czerwca  2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-16/16 Rektora
w sprawie: upoważnień i podziału kompetencji w kierownictwie Uczelni

Zarządzenie Nr R/Z.0201-17/16 Rektora
w sprawie: wysokości minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na wszystkich formach kształcenia w roku akademickim 2016/17

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/16 Rektora
w sprawie: wzorów umów zawieranych z uczestnikami kursów dokształcajacych

Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/16 Rektora
w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/16 Rektora
w sprawie: zmiany Regulaminu Biblioteki Głównej

Zarządzenie Nr R/Z.0201-21/16 Rektora
w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/16 Rektora
w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii

Zarządzenie Nr R/Z.0201-23/16 Rektora
w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii

Zarządzenie Nr R/Z.0201-24/16 Rektora
w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Katedry Psychologii

Zarządzenie Nr R/Z.0201-25/16 Rektora
w sprawie: wprowadzenia „Planu ochrony informacji niejawnych” w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zarządzenie Nr R/Z.0201-26/16 Rektora
w sprawie: Regulaminu kryteriów, trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową dotyczącą utrzymania potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe i zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych nauk

Zarządzenie Nr R/Z.0201-27/16 Rektora
w sprawie: wzoru umowy zawieranej z uczestnikami stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych przez cudzoziemców na zasadach odpłatności

Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/16 Rektora
w sprawie: dostosowania uczelnianych tabel wynagrodzenia zasadniczego oraz zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UP do przepisów Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 grudnia 2016 r w sprawie warunków wynagradzania za pracę …

Zarządzenie Nr R/Z.0201-29/16 Rektora
w sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak