Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2018

 • access_time styczeń 22, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-65/2018

w sprawie: likwidacji godzin obliczeniowych ponadwymiarowych za prace licencjackie i magisterskie na studiach niestacjonarnych

 • access_time styczeń 4, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-64/2018

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 4, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-63/2018

w sprawie: wprowadzenia zasad działalności Chóru Mieszanego EDUCATUS Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 4, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-62/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-62/2017 Rektora dotyczącego określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kryteriów oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich i wprowadzenia tekstu jednolitego

 • access_time styczeń 3, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-61/2018

w sprawie: zmiany Regulaminu Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego

 • access_time styczeń 3, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-60/2018

w sprawie: dni dodatkowo wolnych od pracy w 2019 roku dla pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 3, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-59/2018

w sprawie: wprowadzenia Procedury Antymobbingowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time grudzień 13, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-58/2018

w sprawie: zmiany treści Zarządzenia Nr R/Z.0201-29/2018 Rektora z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie protokołów konieczności do umów cywilno-prawnych z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z osobami niebędącymi pracownikami Uczelni

 • access_time grudzień 5, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-57/2018

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time grudzień 5, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-56/2018

w sprawie: utworzenia Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium”

 • access_time grudzień 5, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-55/2018

w sprawie: wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

 • access_time listopad 29, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-54/2018

w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019

 • access_time listopad 29, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-53/2018

w sprawie: wykonania przez Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA)

 • access_time listopad 6, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-52/2018

w sprawie: powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 6, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-51/2018

w sprawie: obowiązku uzyskania przez nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie międzynarodowego numeru ORCID

 • access_time listopad 6, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-50/2018

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

 • access_time październik 29, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-49/2018

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki

 • access_time październik 22, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-48/2018

w sprawie: dostosowania uczelnianej tabeli wynagrodzenia zasadniczego bibliotekarzy dyplomowanych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.

 • access_time październik 22, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-47/2018

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Specjalnej

 • access_time październik 22, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-46/2018

w sprawie: opłat za studia wnoszonych przez osoby wpisane na studia po 1 października 2018 r. – na I rok nauki w roku akademickim 2018/2019