Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2012

 • access_time listopad 26, 2012

Uchwały Senatu 2012

Uchwała Senatu z dnia 23 stycznia 2012 roku

 • w sprawie: planu remontów i inwestycji Uczelni na 2012 rok
 • w sprawie: studiów doktoranckich z filozofii
 • w sprawie: zakupu działek
 • w sprawie: zakupu mieszkania
 • w sprawie: uchwalenia „Regulaminu wyborczego…”
 • w sprawie: przyjęcia wskaźnika kosztochłonności dla Katedry Multimediów (KM) funkcjonującej w strukturze Wydziału Sztuki
 • w sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na rok 2012
 • w sprawie: wysokości stypendium doktorskiego
 • w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

Uchwała Senatu z dnia 27 lutego 2012 roku

 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa prof. Stefanowi Hraszce
 • w sprawie: regulaminu Centrum Sportu i Rekreacji
 • w sprawie: utworzenia nowych kierunków studiów
 • w sprawie: Regulaminu Samorządu Studentów
 • w sprawie: utworzenia studiów doktoranckich
 • w sprawie: zmiany nazwy kierunku studiów

Uchwała Senatu z dnia 26 marca 2012 roku

 • w sprawie: nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2011 rok
 • w sprawie: regulaminu studiów doktoranckich
 • w sprawie: statutu Liceum Akademickiego
 • w sprawie: kierunkowych efektów kształcenia
 • w sprawi: umów o współpracy.

 

Uchwała Senatu z dnia 24 kwietnia 2012 roku

 • w sprawie: rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013

 

Uchwała Senatu z dnia 28 maja 2012 roku

 • w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Uczelni za 2011 rok
 • w sprawie: przyjęcia korekty planu rzeczowo-finansowego za 2011 rok
 • w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok
 • w sprawie: podziału dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną w 2012 roku
 • w sprawie: wprowadzenia zasady podziału wydzielonej części dotacji na działalność dydaktyczną, telekomunikację i media na poszczególne jednostki dydaktyczne Uniwersytetu Pedagogicznego
 • w sprawie: warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatow konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2013/2014 – 2016/2017
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014
 • w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
 • w sprawie: studiów w języku obcym
 • w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

 

Uchwała Senatu z dnia 25 czerwca 2012 roku

 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa prof. Jackowi Majchrowskiemu
 • w sprawie: limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2012/13
 • w sprawie: międzynarodowej współpracy
 • w sprawie: uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała Senatu z dnia 28 września 2012 roku

 • w sprawie: planu posiedzeń Senatu w roku akademickim 2012/13
 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa prof. A. Seidenbergowi
 • w sprawie: wymiaru pensum
 • w sprawie: powołania Senackich Komisji
 • w sprawie: przeliczników za przygotowanie autorskich kursów w formie zdalnej
 • w sprawie: sprawozdania Uczelni za 2011 rok
 • w sprawie: zmiany zasad decentralizacji finansowania wynagrodzeń
 • w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego
 • w sprawie: roku Komisji Edukacji Narodowej

 

Uchwała Senatu z dnia 26 listopada 2012 roku

 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa J. Owsiakowi
 • w sprawie: zmiany Regulaminu Studium Kształcenia Nauczycieli
 • w sprawie: Regulaminu kursów i szkoleń prowadzonych przez Uczelnię
 • w sprawie: przeliczników za zajęcia w języku obcym
 • w sprawie: międzynarodowej współpracy
 • w sprawie: wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za 2012 rok.