Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 2/16.12.2019

 • access_time styczeń 24, 2020
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

Uchwała nr 2/16.12.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie: zasad finansowania obowiązujących w Uniwersytecie Pedagogicznym od 2020 roku

Działając na podstawie:

 • ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1669 z późn.zm.),
 • ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668 z późn.zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157 poz.1240 z  późn.zm.),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 roku w  sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz.U.2019 poz.1838),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz.U.2019 poz.202),
 • Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019 roku przyjął następujące postanowienia:

Definicje:

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o „Funduszu” nie wymienionym w § 122 Statutu Uczelni – oznacza to wydzieloną pulę środków na ściśle określony cel, inny niż w rozumieniu art.409 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668 z późn.zm.)

§ 1

 1. Uniwersytet Pedagogiczny jest podmiotem autonomicznym realizującym zadania o charakterze publicznym i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie przepisów szczególnych Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o rachunkowości.
 2. Prowadzenie skutecznej polityki finansowej Uczelni służy optymalnemu wykorzystaniu środków do realizacji głównych celów strategicznych Uczelni, takich jak doskonałość naukowa i nowa jakość kształcenia, a także zapewnieniu odpowiednich warunków ekonomicznych sprzyjających podnoszeniu, jakości wykonywanych zadań.
 3. Istotą polityki finansowej Uczelni jest zapewnienie środków niezbędnych do realizacji wszystkich ustawowych i statutowych zadań oraz podjętych zobowiązań. Znaczna część zadań Uczelni, jako całości jest finansowana w sposób centralny. Pozostała część zadań związana z bezpośrednią realizacją głównych celów powierzonych jednostkom uczestniczy w rozdziale środków niezbędnych do: prowadzenia kształcenia na studiach na określonym kierunku, poziomie i profilu, kształcenia doktorantów oraz prowadzenia badań naukowych w ramach dyscyplin.
 4. Podstawą finansowania działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Pedagogicznego jest subwencja pochodząca z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczona na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego. Budżet Uczelni uzupełniają inne środki przyznawane w formie dotacji podmiotowej i celowej, programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra, granty Narodowego Centrum Nauki, projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz przychody z odpłatnej działalności (w tym m.in. opłaty za usługi edukacyjne, których wysokość nie może przekraczać kosztów niezbędnych do utworzenia i prowadzenia studiów oraz przygotowania i wdrażania strategii Uczelni). Uczelnia może również osiągać przychody z wyodrębnionej działalności gospodarczej.
 5. Dotacje podmiotowe przeznaczone są na:
  a) Świadczenia dla studentów (Fundusz Stypendialny),
  b)
  Utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej – mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa,
  c) Zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkoły doktorskiej, kształceniu na studiach i w szkole doktorskiej lub prowadzeniu działalności naukowej (Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).
 6. Środki finansowe pochodzące z dotacji podmiotowej na świadczenia dla studentów stanowią Fundusz Stypendialny. Fundusz może być zasilany środkami z innych źródeł. Dotacja przeznaczona jest na wypłaty stypendiów i zapomóg dla studentów, a także dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 do czasu wygaszenia ich kształcenia (najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku).

Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki pozostają w funduszu na rok następny. Środki funduszu wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podlegają zwrotowi do funduszu ze środków finansowych Uczelni innych niż pochodzące z subwencji lub dotacji z budżetu państwa.

7. Środki pochodzące z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przeznaczone są na zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, o których mowa w  art.286 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 do czasu wygaszenia ich kształcenia (najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku).

8. Środki finansowe pochodzące z dotacji podmiotowej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkoły doktorskiej, kształceniu na studiach i w szkole doktorskiej lub prowadzeniu działalności naukowej stanowią Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dysponentem środków jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dotacja zasilająca fundusz przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności służącej osobom niepełnosprawnym i może być przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania biura. Wszelkie wydatki ponoszone ze środków funduszu winny być uzasadnione konkretnymi potrzebami osób niepełnosprawnych studiujących w Uczelni.

Ze środków funduszu nie można finansować nabycia środków trwałych. Uczelnia może pokryć koszty nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych oraz koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych, niezaliczonych do pierwszego wyposażenia o wartości początkowej niższej od kwoty 3.500 zł zgodnej z postanowieniami przyjętymi w zasadach (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego.

Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki pozostają w funduszu na rok następny. Środki funduszu wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do funduszu ze środków finansowych Uczelni innych niż pochodzące z subwencji lub dotacji z budżetu państwa.

9. W formie dotacji celowej na podstawie umowy przyznawane są środki finansowe przeznaczone na inwestycje związane z kształceniem i działalnością naukową. Finansowanie inwestycji związanych z kształceniem obejmuje: inwestycje budowlane, inwestycje w zakresie zakupu nieruchomości i pozostałych środków trwałych oraz inwestycje współfinansowane ze środków zagranicznych.

Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje: inwestycje budowlane, inwestycje w zakresie zakupu nieruchomości, inwestycje współfinansowane ze środków zagranicznych oraz inwestycje w zakresie aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł.

10. Środki pochodzące z subwencji dzieli się w sposób uwzględniający postawione jednostkom zadania, ich specyfikę oraz potencjał. W przypadku algorytmicznego rozdziału środków podstawę stanowi formuła podziału subwencji pomiędzy uczelnie, uwzględniająca modyfikacje wynikające z uwarunkowań i potrzeb Uczelni.

W uzasadnionych przypadkach, a także w zależności od wysokości środków pozostających w dyspozycji właściwego ministra, Uczelnia może otrzymać zwiększenie subwencji. Zwiększenie wysokości subwencji po dokonaniu podziału algorytmicznego środków i zatwierdzeniu go przez Komisję Budżetową i Senat nie skutkuje ponownym przeliczeniem. Środki zasilają budżet Uczelni lub odpowiednio cel, na który zostały przekazane.

11. Niewykorzystane w roku ich przyznania środki pochodzące z subwencji zasilają poprzez wynik finansowy Fundusz Zasadniczy.

12. Uczelnia sporządza sprawozdanie z wykorzystania subwencji w podziale na działalność bieżącą, inwestycyjną oraz środki niewykorzystane.

13. Z odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz od pozostałych przychodów dokonuje się stosownych odpisów. Wysokość odpisu oraz kwestia jego zróżnicowania w zależności od rodzaju działalności oraz jej specyfiki pozostaje do decyzji Senatu. Obowiązujący rozdział przychodów własnych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały. Z odpisów wskazanych w załączniku tworzony jest Fundusz Rezerwowy Rektora, który przeznaczony jest na:

a. Nieoprocentowane pożyczki zwrotne dla jednostek w celu zbilansowania ich budżetów,

b. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń,

c. Realizację strategii rozwoju potencjału dydaktycznego Uczelni,

d. Pozostałe wydatki związane z działalnością dydaktyczną w tym zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne zgodnie z art.79 ust.3 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,

e. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Orkiestrę Symfoniczną oraz Chór Mieszany EDUCATUS.

Rozliczenia Funduszu Rezerwowego dokonuje się w odniesieniu do wyniku finansowego Uczelni ustalonego na koniec roku bilansowego. Decyzja J.M. Rektora o przyznaniu środków traci moc po dwóch latach licząc od daty jej podpisania. Po upływie terminu ważności decyzji niewykorzystane środki zasilają Fundusz Rezerwowy Rektora.

§ 2

Zasady podziału subwencji otrzymanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego.

 1. Z subwencji głównej (SG) wyodrębnia się dwie subwencje: badawczą (SB) i dydaktyczną (SD), kierowane do odpowiedzialnych za te zadania jednostek. Pozostała część subwencji tworzy Fundusz ogólnouczelniany (FO), zasilający budżet centralny Uczelni.
 2. Mając na uwadze przyznanie swobody w zakresie dysponowania przydzielonymi środkami finansowymi przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedzialności za realizację ogólnych założeń strategii rozwoju Uczelni w zakresie badań naukowych i dydaktyki wprowadza się decentralizację Subwencji badawczej oraz Subwencji dydaktycznej.

I. Subwencja badawcza (SB)

W ramach subwencji badawczej wyodrębnia się Fundusz badawczy (FB) i Fundusz doktorski (FD).

 1. Fundusz badawczy (FB).
  a) Zakłada się, że wyjściowa wysokość Funduszu badawczego powinna stanowić co najmniej 6% wartości subwencji głównej (SG). Ostateczną wysokość funduszu ustala Rektor w porozumieniu z Kwestorem, mając na względzie stworzenie warunków do jak największej aktywności w prowadzeniu badań naukowych, dotychczasowy sposób wykorzystania środków, założone priorytety oraz kondycję finansową Uczelni.
  b) Ze środków Funduszu badawczego (FB) wyodrębnia się na wstępie pulę środków na realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej (Pula Inwestycyjna Rektora FBi). Środki przeznacza się na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł. Wysokość środków zależy od potrzeb inwestycyjnych. O przeznaczeniu środków decyduje Rektor.

Pozostałą część Funduszu Badawczego (FB) dzieli się odpowiednio na część zasadniczą, przeznaczoną na sfinansowanie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych dyscyplin (FBD), oraz część przeznaczoną do dyspozycji Prorektora ds. Nauki (FP). Kwotowego podziału pozostałego funduszu badawczego (FB) na składowe (FBD) i (FP) dokonuje Rektor.

c) Z części Funduszu badawczego przeznaczonej do dyspozycji Prorektora ds. Nauki (FP) finansowane są w szczególności koszty związane z dofinansowaniem publikacji monografii i czasopism naukowych, użytkowaniem Internetu na potrzeby prowadzonych badań naukowych oraz komercjalizacją wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.
d) Rozdziału części zasadniczej Funduszu badawczego – (FBD) dokonuje się w sposób algorytmiczny proporcjonalnie do: liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach dyscypliny (zgodnie z zadeklarowanym w oświadczeniach czasem pracy), kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w danej dyscyplinie oraz mnożnika związanego z kategorią dyscypliny. Formułę podziału części zasadniczej Funduszu badawczego – (FBD) opisano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
e) Środki przyznane w ramach Funduszu badawczego dyscyplin (FBD) przeznaczone są
na wydatki związane z prowadzeniem działalności naukowej i rozbudową nowoczesnego zaplecza badawczego, w szczególności na: finansowanie projektów badawczych prowadzonych w ramach dyscyplin lub badań interdyscyplinarnych (realizowanych zespołowo lub indywidualnie), finansowanie wyodrębnionej części badań młodych naukowców oraz doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020, zakup i wytworzenie oraz utrzymanie aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury informatycznej, a także finansowanie upowszechnienia wyników badań naukowych.
f) Środki finansowe przydzielone danej dyscyplinie są rozdysponowane na badania realizowane w ramach tej dyscypliny, a w przypadku badań interdyscyplinarnych w części odpowiadającej udziałowi tej dyscypliny.

Nie przewiduje się wtórnego podziału środków pomiędzy dyscypliny.

Za badania naukowe w każdej z dyscyplin wchodzących w skład dziedziny odpowiada Dziekan. W przypadku dyscyplin niepodlegających żadnemu Dziekanowi nadzór nad pełnomocnikami Rektora ds. rozwoju dyscyplin sprawuje Prorektor ds. Nauki. Dziekan dokonuje rozdziału środków na projekty badawcze w ramach dyscyplin w porozumieniu z prezydium dziedziny. Dziekan może wyodrębnić rezerwę, która w jednakowej proporcji pomniejsza środki przyznane wszystkim dyscyplinom występującym na wydziale. O wysokości rezerwy i jej przeznaczeniu decyduje prezydium dziedziny. Prorektor ds. Nauki dokonuje rozdziału środków na badania w porozumieniu z pełnomocnikami Rektora ds. rozwoju dyscyplin niepodlegającymi Dziekanom wydziałów. Prorektor ds. Nauki może wyodrębnić rezerwę, która w jednakowej proporcji pomniejsza środki przyznane wszystkim nadzorowanym dyscyplinom.

Szczegółowe zasady rozdziału środków na poszczególne projekty badawcze w ramach dyscyplin, w tym zasady wnioskowania i sprawozdawczości określi Regulamin.
g) Aparatura naukowo-badawcza podlega odpisom amortyzacyjnym na zasadach ogólnych.
h) Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki finansowe przyznane w ramach Funduszu badawczego z dniem 31 grudnia przechodzą do budżetu Uczelni. W celu zapewnienia ciągłości prowadzenia badań naukowych z dniem 1 stycznia następnego roku środki stanowiące równowartość zaplanowanych w poprzednim roku wydatków zostaną zagwarantowane w ramach subwencji badawczej w roku kolejnym.
i) Ewidencję i bieżącą kontrolę wykorzystania środków z Puli Inwestycyjnej Rektora (FBi) oraz Funduszu badawczego dyscyplin (FBD) prowadzi Biuro Nauki w porozumieniu z Działem Finansowo-Księgowym.
3. Fundusz doktorski (FD)
a) Fundusz doktorski to wydzielone w ramach subwencji badawczej (SB) środki przeznaczone na sfinansowanie zadań szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uczelnię. Podstawę ustalenia wysokości funduszu stanowi budżet zadaniowy, sporządzony przez biuro szkoły doktorskiej, pozytywnie zaopiniowany przez Radę szkoły, zaakceptowany przez jej Dyrektora oraz Kwestora, a następnie zatwierdzony przez Senat. Opracowanie budżetu zadaniowego ma służyć kontroli wydatków w powiązaniu z realizacją celów i zadań określonych przez szkołę doktorską.
b) Dysponentem Funduszu doktorskiego jest dyrektor szkoły doktorskiej. Fundusz przeznaczony jest na sfinansowanie wszelkich zadań związanych z prowadzeniem szkoły doktorskiej z wyłączeniem części wydatków dotyczących kształcenia prowadzonego przez jednostki, finansowanego z subwencji dydaktycznej (SD).

c) Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia doktorantów i rozliczana jest odrębnie. Przychodami szkoły są: Fundusz doktorski (FD) oraz wszelkie opłaty, które mogą być ustawowo pobierane. Kształcenie w szkole doktorskiej jest nieodpłatne dla doktorantów. Doktoranci nieposiadający stopnia doktora otrzymują stypendium doktoranckie i zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym.
d) Fundusz doktorski przyznawany jest na rok budżetowy. Niewykorzystane w danym roku środki finansowe z dniem 31 grudnia zasilają budżet Uczelni. Ujemny wynik finansowy pokrywany jest z funduszu doktorskiego roku kolejnego.
4. Do czasu ustalenia wysokości subwencji badawczej na dany rok budżetowy poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni działają w oparciu o prowizorium, stosownie do decyzji Kwestora oraz Prorektora ds. Nauki zgodnie z kompetencjami.

II. Subwencja dydaktyczna (SD)

 1. Wysokość subwencji dydaktycznej ustala Kwestor na poziomie co najmniej równym wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok jej przyznania w warunkach porównywalnych, biorąc pod uwagę: konieczność realizacji misji Uczelni polegającej na kształceniu na najwyższym poziomie, dotychczasowy sposób wykorzystania środków, bieżące potrzeby jednostek oraz kondycję finansową Uczelni.
 2. Subwencja dydaktyczna dzielona jest pomiędzy jednostki badawczo-dydaktyczne (instytuty) oraz jednostki ogólnouczelniane wspomagające proces kształcenia (Centrum Języków Obcych oraz Centrum Sportu i Rekreacji), prowadzące zajęcia na własnych kierunkach studiów oraz zajęcia zlecone przez inne jednostki (zajęcia zamówione) zgodnie z algorytmem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Środki finansowe przydzielane są proporcjonalnie do: liczby studentów studiów stacjonarnych i doktorantów (z uwzględnieniem przeliczników dla doktorantów i obcokrajowców), kosztochłonności prowadzenia kształcenia oraz liczby godzin dydaktycznych zleconych do realizacji przez inne jednostki (godziny zamówione).
 3. Środki finansowe przyznane w ramach subwencji dydaktycznej są przeznaczone na wydatki związane z realizacją procesu kształcenia na studiach stacjonarnych oraz na studiach doktoranckich prowadzonych (zleconych) przez Szkołę Doktorską (w tym na studiach rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020) z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń.
 4. Subwencja dydaktyczna przyznawana jest na rok budżetowy. Niewykorzystane w danym roku środki zasilają Rezerwę subwencyjną Rektora. Ujemny wynik finansowy jednostki pokrywany jest z subwencji dydaktycznej roku kolejnego.
 5. Do czasu ustalenia wysokości subwencji dydaktycznej na dany rok budżetowy poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni działają w oparciu o prowizorium, stosownie do decyzji Kwestora.

III. Fundusz ogólnouczelniany (FO)

 1. Subwencja główna pomniejszona o wydzieloną na wstępie subwencję badawczą (SB) oraz subwencję dydaktyczną (SD) tworzy Fundusz ogólnouczelniany (FO).
 2. Środki na realizację zadań finansowanych w ramach Funduszu ogólnouczelnianego ustala Kwestor w porozumieniu z Kanclerzem, stosownie do bieżących potrzeb oraz kondycji finansowej Uczelni.
 3. Fundusz ogólnouczelniany przeznacza się na:

a) Utrzymanie i rozwój Uczelni (w tym umowy cywilno-prawne),

b) Rozwój zawodowy pracowników Uczelni,

c) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (działalność dydaktyczna oraz emeryci i renciści),

d) Fundusz remontowo-inwestycyjny ogólny w obszarze działalności dydaktycznej (w tym inwestycje w domach studenckich),

e) Utrzymanie domów studenckich (ACKN) w tym: remonty i modernizacje,

f) Zadania nadzorowane przez Prorektorów i Kanclerza, których nie dotyczy subwencja badawcza i dydaktyczna,

g) Utrzymanie Biblioteki Głównej oraz bibliotek jednostek organizacyjnych UP wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego (bez kosztów wynagrodzeń osobowych),

h) Stypendia doktoranckie dla osób, które rozpoczęły kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020 na dotychczasowych zasadach (wypłacane do końca 2023 roku w wysokości nie mniejszej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta),

i) Wynagrodzenia osobowe pracowników Uczelni wraz ze składkami ZUS (z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 4 i 5),

j) Rezerwę Subwencyjną Rektora (RSR).

4. W ramach Funduszu ogólnouczelnianego finansowane są wynagrodzenia osobowe pracowników Pionu Administracyjnego, Archiwum, Biblioteki Głównej oraz bibliotek jednostek organizacyjnych UP wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego, jednostek badawczo-dydaktycznych (instytutów) oraz jednostek wspomagających proces kształcenia: Centrum Języków Obcych i Centrum Sportu i Rekreacji (w odniesieniu do grupy nauczycieli akademickich) z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. 5. Środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników instytutów oraz jednostek wspomagających proces kształcenia dzielone są centralnie na jednostki zgodnie z algorytmem określonym w załączniku nr  3 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się następujące zasady finansowania wynagrodzeń osobowych w Uczelni:

a. Wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych finansowane są z Funduszu ogólnouczelnianego (subwencja),

b. Wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób związanych z kształceniem na studiach odpłatnych finansowane są ze środków pozyskiwanych z odpłatności za te studia,

c. Wynagrodzenia Szkoły Doktorskiej finansowane są z Funduszu doktorskiego w ramach budżetu zadaniowego szkoły,

d. Wynagrodzenia Akademickiego Centrum Konferencyjno-Noclegowego finansowane są w  ramach prowadzonej działalności,

e. Wynagrodzenia pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych pokrywane są ze środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

f. Wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Uczelni, dla których ustanowiono odmienne zasady, pokrywane są w ramach prowadzonej działalności zgodnie z  postanowieniami zawartymi w aktach regulujących zasady ich funkcjonowania,

g. Wynagrodzenia za pracę świadczoną w ramach realizacji określonych programów lub projektów (w tym m.in. unijnych, badawczych oraz wszelkich innych) są finansowane stosownie do zawartych umów.

6. Rezerwa Subwencyjna Rektora (RSR) przeznaczona jest na dofinansowanie zadań związanych z  kształceniem studentów na studiach stacjonarnych w tym m.in. na dofinansowanie nowo utworzonych kierunków w roku ich utworzenia (nieuwzględnionych w podziale pierwotnym subwencji), zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne zgodnie z art.79 ust.3 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Rektor może dokonać w ciągu roku budżetowego zwiększenia subwencji dydaktycznej (SD) poza algorytmem, uwzględniając szczególne potrzeby związane z  kształceniem. Decyzja Rektora w sprawie uruchomienia rezerwy wydawana jest na wniosek jednostki. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki zasilają Fundusz ogólnouczelniany.

7. Współczynniki kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych realizowanych w Uczelni dla kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyporządkowanych do więcej niż jednej dyscypliny przy uwzględnieniu profilu kształcenia (ogólnoakademicki lub praktyczny) na potrzeby algorytmicznego podziału środków ustala Prorektor ds. Kształcenia na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie współczynników kosztochłonności, a  zatwierdza Senat. W przypadku przekazania przez MNiSW informacji o współczynnikach ustalonych dla kierunków prowadzonych w Uczelni za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on do przeliczeń przyjmuje się współczynniki zawarte w tym systemie.

8. Dla jednostek wspomagających proces kształcenia na studiach stacjonarnych, realizujących zajęcia usługowe Centrum Języków Obcych oraz Centrum Sportu i Rekreacji przyjmuje się współczynniki kosztochłonności kształcenia równe 1,5.

9. Dla pracowników Uczelni dokonuje się odpisu na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w latach 2020-2026 w wysokości kwoty odpisu dokonanego w 2018 roku. Wysokość odpisu może być zwiększona po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, jednak nie może być większa niż 6,5% planowanych przez Uczelnię w roku poprzednim rocznych wynagrodzeń osobowych. Dla byłego pracownika Uczelni będącego emerytem lub rencistą dokonuje się odpisu w wysokości 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

10. Domy studenckie Uniwersytetu Pedagogicznego tworzą Akademickie Centrum Konferencyjno-Noclegowe. Nadzór nad gospodarką finansową domów studenckich sprawuje Dyrektor. Domy studenckie rozliczane są wspólnie w ramach podstawowej działalności operacyjnej Uczelni. Źródłem ich finansowania są:

a. Wydzielone w planie rzeczowo-finansowym Uczelni środki pochodzące z Funduszu ogólnouczelnianego przeznaczone na utrzymanie domów studenckich oraz remonty, modernizacje i inwestycje),

b. Opłaty za korzystanie z domów studenckich oraz wynajem sal i pomieszczeń,

c. Opłaty za usługi noclegowe, w tym związane z obsługą konferencji.

Koszty działalności poszczególnych domów studenckich obciążane są narzutem ustalonym przez Senat. Wyniki z działalności poszczególnych domów studenckich składają się na wspólny wynik finansowy Akademickiego Centrum Konferencyjno-Noclegowego. Działalność domów studenckich może być dofinansowana z subwencji pod warunkiem wydzielenia tych środków w planie rzeczowo-finansowym Uczelni.

Ewidencję i bieżącą kontrolę wykorzystania środków w sposób skonsolidowany oraz w podziale na poszczególne jednostki prowadzi Dział Finansowo-Księgowy. Informację o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym przekazywane są cyklicznie Dyrektorowi Centrum i kierownikom poszczególnych domów studenckich lub udostępniane na ich indywidualny wniosek.

Środki niewykorzystane pozostają w dyspozycji domów studenckich.

§ 3

 1. Przychody własne uzyskane z odpłatnie prowadzonej działalności dydaktycznej przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z kształceniem na studiach odpłatnych. Pozostałe przychody własne pozyskane z innych źródeł przeznaczone są na finansowanie wydatków zgodnie z  przyjętymi kierunkami działalności Uniwersytetu. Niewykorzystane w danym roku przychody własne pozostają w dyspozycji Uczelni do wykorzystania na cele statutowe.
 2. Jednostki realizujące zadania dydaktyczne dysponujące przychodami własnymi prowadzą samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz ustalonego odpisu z  tytułu przychodów własnych. Za gospodarkę finansową poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni odpowiedzialnymi wobec Rektora do wysokości posiadanych środków są odpowiednio dyrektorzy i kierownicy poszczególnych jednostek.
 3. Środki jednostek realizujących zadania dydaktyczne powinny przede wszystkim służyć sfinansowaniu ich bieżących wydatków związanych z prowadzeniem kształcenia na studiach odpłatnych.
 4. Jednostki prowadzące kierunki studiów niestacjonarnych i podyplomowych (które rozpoczęły się przed rokiem akademickim 2019/2020) pokrywają wszelkie koszty procesu dydaktycznego w  zakresie niezbędnym do jego prowadzenia w tym koszty godzin ponadwymiarowych na tych studiach. Jednostki zamawiające zajęcia usługowe w innych jednostkach są obciążane przez Kwesturę kosztami prowadzenia tych zajęć na podstawie danych przekazanych przez Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą.
 5. Zasady rozliczania studiów podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 obsługiwanych przez Centrum Doskonalenia Kompetencji reguluje odrębne zarządzenie właściwego Prorektora.
 6. Ewidencję i bieżącą kontrolę wykorzystania środków finansowych na działalność dydaktyczną dla poszczególnych jednostek Uczelni prowadzi Kwestura. Informacje o stanie przychodów i  kosztów przekazywane są jednostkom w cyklu miesięcznym lub udostępniane na indywidualny wniosek dyrektora / kierownika jednostki (nie dotyczy pierwszych miesięcy roku budżetowego do czasu zatwierdzenia bilansu za rok poprzedni oraz zatwierdzenia rozdziału Subwencji dydaktycznej na nowy rok).
 7. Pion Administracyjny wspomaga zarządzanie Uczelnią i pełni funkcję usługową w odniesieniu do pozostałych jednostek Uczelni oraz jej pracowników. Koszty działalności Pionu Administracyjnego niezwiązane z wynagrodzeniami są finansowane z przychodów własnych pochodzących z różnych rodzajów działalności Uczelni (dydaktycznej, naukowo-badawczej, z  przychodów pochodzących z operacji finansowych, pozostałych przychodów operacyjnych, etc.)

§ 4

 1. W Uczelni obowiązują zasady gospodarowania środkami publicznymi zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych. Za prowadzenie gospodarki finansowej odpowiada Rektor. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Uczelnia prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan rzeczowo-finansowy.
 2. Dysponenci środków finansowych są odpowiedzialni za stronę merytoryczną oraz legalność dokonywanych działań. Wszelkie operacje finansowe przeprowadzane ze środków Uczelni podlegają kontroli wstępnej Kwestora w ramach przysługujących mu uprawnień. Dowodem dokonania przez Kwestora kontroli wstępnej jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Złożenie podpisu obok podpisu pracownika właściwego merytorycznie oznacza, że:

a. Nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej oceny prawidłowości operacji i zgodności jej z  prawem,

b. Nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i  prawidłowości dokumentów dotyczących danej operacji,

c. Zobowiązania jednostki mieszczą się w planie finansowym.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Kwestor zwraca dokument właściwemu merytorycznie pracownikowi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania.

O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach Kwestor zawiadamia pisemnie Rektora.

Rektor może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji lub wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Załącznik_US2 – 16.12.2019

Zał.5_US2 -16.12.2019_odpisy

R E K TOR

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 24.01.2020 14:17