Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 3/22.04.2020

  • access_time kwiecień 28, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 3/22.04.2020

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 22 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie: warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i  finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2020/2021 – 2023/2024

§ 1

Na podstawie art. 70 ust 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.  U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) Senat Uczelni ustalił następujące warunki i tryb rekrutacji na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich:

§ 2

Laureaci, finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani będą na studia decyzją Rektora ponad limit, bez postępowania kwalifikacyjnego przed komisją rekrutacyjną.

§ 3

Podstawą uzyskania uprawnień określonych w § 2 niniejszej Uchwały jest złożenie wraz z kompletem dokumentów oryginału dokumentu wydanego przez komitet główny danej olimpiady – zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów oraz olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13, poz. 125 z  późn. zm.) oraz zaleceń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany zasad organizacji olimpiad w roku szkolnym 2019/2020 w wynikających z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID– 19 (Dz.U.poz 642).

§ 4

Uprawnienie, o którym mowa w § 2, nie dotyczy przyjęć na kierunki studiów lub specjalności, na których Uchwała Senatu w sprawie zasad przyjęć na studia w danym roku akademickim przewiduje dodatkową formę kwalifikacji np. egzamin praktyczny, sprawdzian umiejętności lub predyspozycji kandydata itp., do których laureat i finalista zobowiązany jest przystąpić w terminie ustalonym dla wszystkich kandydatów i uzyskać pozytywny wynik.

§ 5

Uprawnienie przysługuje laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego, laureatom konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich bez ograniczeń czasowych i przysługuje na niżej wymienionych kierunkach studiów i specjalnościach prowadzonych w Uniwersytecie:

administracja

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Ogólnopolski konkurs „Co chciałbym zmienić w Polsce” – prawo, administracja i ekonomia

archiwistyka, zarządzanie

dokumentacją i infobrokerstwo

Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna

bezpieczeństwo państwa olimpiady z zakresu: wiedzy o bezpieczeństwie i obronności
biologia

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

bioinformatyka

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Ochrony Środowiska

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Statystyczna

edukacja technicznoinformatyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Informatyczna

ekonomia społeczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Ogólnopolski konkurs „Co chciałbym zmienić w Polsce” – prawo, administracja i ekonomia

filologia polska

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

filologia angielska Olimpiada Języka Angielskiego organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
filologia germańska

Olimpiada Języka Niemieckiego organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła

Lindego w Poznaniu

filologia romańska

Olimpiada Języka Angielskiego

Olimpiada Języka Francuskiego

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Olimpiada Języka Włoskiego

Olimpiada Języka Niemieckiego

Olimpiada Języka Rosyjskiego

filologia rosyjska

Olimpiada Języka Angielskiego (dotychczasowy organizator: Wyższa Szkoła Języków Obcych IM. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu)

Olimpiada Języka Rosyjskiego (dotychczasowy organizator: Katedra Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem Komitetu Głównego OJR z siedzibą w Warszawie)

Olimpiada Języka Francuskiego

Olimpiada Języka Niemieckiego (dotychczasowy organizator: Wyższa Szkoła Języków Obcych IM. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu)

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Olimpiada Języka Włoskiego

filologia hiszpańska olimpiada/konkurs języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
fizyka laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów z obszaru nauk ścisłych lub technicznych
geografia Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada o  Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada

Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Olimpiada Znajomości Afryki, Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiada Wiedzy o  Turystyce, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Języka

Niemieckiego, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności

Rolniczych,

Laureaci konkursów międzynarodowych: National Geographic World Championship, Międzynarodowej

Olimpiady Geograficznej (International Geography Olympiad – iGeo), Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej

(Baltic Geography Olympiad – Baltic iGeo), Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice

Słowackiej, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o  Republice Czeskiej inne konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie z  zakresu geografii, ekonomii, nauk o środowisku, przedsiębiorczości, przyrody, turystyki oraz wiedzy o społeczeństwie.

gospodarka przestrzenna

Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada o  Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Olimpiada Znajomości Afryki, Olimpiada wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Innowacji Technicznych i  Wynalazczości, Olimpiada Wiedzy o Turystyce, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada

Matematyczna, Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna, Olimpiada wiedzy i  Umiejętności Budowlanych, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności,

Laureaci konkursów międzynarodowych: National Geographic World Championship, Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (International Geography Olympiad – iGeo), Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej (Baltic Geography Olympiad – Baltic iGeo), Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o  Republice Czeskiej inne konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie z  zakresu geografii, ekonomii, nauk o środowisku, przedsiębiorczości, przyrody, turystyki oraz wiedzy o społeczeństwie.

historia

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

informatyka

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Fizyczna

inżynieria bezpieczeństwa

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Informatyczna

kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Filozoficzna

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

logopedia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
matematyka

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Fizyczna

ochrona środowiska

Olimpiada Ochrony Środowiska

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Geograficzna,

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

pedagogika Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
pedagogika specjalna ogólnopolski konkurs z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i  biologicznych
politologia

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

prawo

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Ogólnopolski konkurs „Co chciałbym zmienić w Polsce” – prawo, administracja i ekonomia

stosunki międzynarodowe Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
turystyka historyczna

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Mediewistyczna

Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Geograficzna

Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

turystyka i rekreacja

Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada o  Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada

Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Olimpiada Znajomości Afryki, Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i  Kartograficznej, Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, Olimpiada Wiedzy o  Żywieniu i Żywności, Olimpiada Wiedzy o Turystyce, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna, Laureaci konkursów międzynarodowych: National Geographic World Championship, Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (International Geography Olympiad – iGeo), Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej (Baltic Geography Olympiad – Baltic iGeo), Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej; Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej inne konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie z zakresu geografii, ekonomii, nauk o  środowisku, przedsiębiorczości, przyrody, turystyki oraz wiedzy o  społeczeństwie.

zarządzanie w służbach społecznych Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

§ 6

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Z dniem wejścia w życie przedmiotowej Uchwały tracą moc dotąd obowiązujące uchwały dotyczące warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i  finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię, a to:

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 28.04.2020 11:54