Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-78/2019

  • access_time październik 11, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BN.52-5/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-78/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 9 października 2019 roku.

w sprawie: przekazania właściwym radom dyscyplin uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, art. 28 ust. 4 oraz ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm), zgodnie z § 23 pkt. 11 i § 35 Statutu Uczelni, w celu wykonania postanowień Uchwały numer 6/30.09.2019 r. Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Posiadane przez dotychczasowe rady wydziałów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uprawnienia do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki wykonują od dnia 1 października 2019 roku:

1. W dziedzinie nauk humanistycznych

Rada dyscypliny filozofia:

– nadawanie stopnia doktora: dyscyplina filozofia

Rada dyscypliny historia:

– nadawanie stopnia doktora: dyscyplina historia

– nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina historia

Rada dyscypliny językoznawstwo:

– nadawanie stopnia doktora: dyscyplina językoznawstwo

– nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina językoznawstwo

Rada dyscypliny literaturoznawstwo:

– nadawanie stopnia doktora: dyscyplina literaturoznawstwo

– nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina literaturoznawstwo

2. W dziedzinie nauk społecznych

Rada dyscypliny pedagogika:

– nadawanie stopnia doktora: dyscyplina pedagogika

Rada dyscypliny nauki o polityce i administracji:

– nadawanie stopnia doktora: dyscyplina nauki o polityce i administracji

– nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina nauki o polityce i administracji

Rada dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna:

– nadawanie stopnia doktora: dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna

gospodarka przestrzenna

Rada dyscypliny nauki o bezpieczeństwie:

– nadawanie stopnia doktora: dyscyplina nauki o bezpieczeństwie

3. W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

Rada dyscypliny matematyka:

– nadawanie stopnia doktora: dyscyplina matematyka

Rada dyscypliny nauki fizyczne:

– nadawanie stopnia doktora: dyscyplina nauki fizyczne

Rada dyscypliny nauki biologiczne:

– nadawanie stopnia doktora: dyscyplina nauki biologiczne

– nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina nauki biologiczne

4. W dziedzinie sztuki

Rada dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

– nadawanie stopnia doktora: dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

– nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

§ 2

Jeżeli rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej zawierającej się w danej dziedzinie nauki i nie jest możliwe wskazanie dyscypliny, stopień doktora nadaje się w dziedzinie nauki. W takim przypadku organem przeprowadzającym postępowanie i nadającym stopień naukowy doktora jest Senat Uniwersytetu.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od 1 października 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 11.10.2019 10:04