Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-88/2019

 • access_time grudzień 5, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

KB.011-22/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-88/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm) zgodnie z § 16 ust. 5 oraz § 47 ust. 2 i 3, § 48 ust. 2 i 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze Instytutu Politologii powołuje się:
  1) Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Italian Studies” (ZBG),
  2) Redakcję czasopisma naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” (RSP).
 2. W strukturze Instytutu Politologii likwiduje się Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „Mediterraneum”.

§ 2

 1. Kierownik zespołu badawczego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1) zostanie powołany zgodnie z § 47 ust. 3 Statutu.
 2. Redaktor naczelny redakcji czasopisma naukowego, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) zostanie powołany zgodnie z § 48 ust. 3 Statutu.

§ 3

W związku z zapisami § 1 zmianie ulega Regulamin Organizacyjny.

§ 4

Tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/2011 Rektora z dnia 28 lutego 2011 r., w sprawie powołania Międzynarodowego Centrum Naukowo-Badawczego „Mediterraneum”;
 2. Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/2011 Rektora z dnia 4 kwietnia 2011 r., w sprawie Regulaminu Międzynarodowego Centrum Naukowo-Badawczego „Mediterraneum”.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 05.12.2019 12:47