Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-27/2018

  • access_time sierpień 20, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-27/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 26 lipca 2018 roku

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1842) oraz zgodnie z § 30 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W strukturze organizacyjnej administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przekształca się samodzielne stanowisko ds. windykacji i rozliczania projektów (KWiP) w samodzielne stanowisko ds. rozliczania projektów (KRP).
  2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 podlegać będzie bezpośrednio Kwestorowi.

§ 2

Kanclerza i Kierownika Działu Spraw Pracowniczych czynię odpowiedzialnymi za przeprowadzenie zmian, o których mowa w § 1, w tym zaktualizowania zakresów obowiązków Kwestury, o których mowa w rozdz. IV.3.B Regulaminu Organizacyjnego.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr R/Z.0201-25/2017 Rektora z dnia 29 czerwca 2017 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 20.08.2018 10:26