Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-28/2018

  • access_time sierpień 20, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 27 lipca 2018 roku

w sprawie: nowelizacji Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 1365 z późn. zm.), § 57 ust. 3 Statutu Uczelni oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) i ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzam znowelizowany Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro (dalej: „Regulamin”), stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych.

§ 3

Dział Finansowy zobowiązuję do wstrzymania wszelkich rozliczeń, które będą realizowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Traci moc zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-9/2014 z dnia 22 maj 2014 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik – Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 20.08.2018 10:41