Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-35/2018

  • access_time wrzesień 28, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-35/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Działając na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 94b, art. 200a i art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2017 poz. 1696), w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Od roku akademickiego 2018/2019 wprowadzam w życie Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej: Regulamin).
  2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr R/Z.0201-27/2015 Rektora z dnia 30 września 2015 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 28.09.2018 11:54