Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-57/2018

  • access_time grudzień 5, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-57/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 29 listopada 2018 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie:

  • art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668);
  • § 57 ust. 3 Statutu Uczelni;
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1986);
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.)
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, zarządzam co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzam Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne (dalej: Regulamin), stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkie jednostki organizacyjnej Uczelni do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik – regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik 1 – wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług, o których mowa w art.138g ust.1 ustawy PZP

Załącznik 2 – wzór ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną

Załącznik 3 – oświadczenie

Załącznik 4 – protokół z wyboru ofert na usługę społeczną (…)

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 05.12.2018 13:40