Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-58/2018

  • access_time grudzień 13, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-58/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 05 grudnia 2018 roku

 

w sprawie: zmiany treści Zarządzenia Nr R/Z.0201-29/2018 Rektora z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie protokołów konieczności do umów cywilno-prawnych z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z osobami niebędącymi pracownikami Uczelni

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr R/Z.0201-29/2018 Rektora z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie protokołów konieczności do umów cywilno-prawnych z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z osobami niebędącymi pracownikami Uczelni dokonuje się następujących zmian:

  1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Warunkiem zawarcia umowy cywilno-prawnej z pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z osobą niebędącą pracownikiem Uczelni jest zatwierdzenie przez Rektora protokołu konieczności z zastrzeżeniem § 2a.

  1. § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Umowy zawierane są zgodnie z podziałem kompetencji w kierownictwie Uczelni, wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu konieczności z zastrzeżeniem § 2a.

  1. § 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku zawarcia umowy przed zatwierdzeniem protokołu konieczności z zastrzeżeniem § 2a kierownik jednostki organizacyjnej zlecającej zawarcie umowy odpowiada za jej zawarcie materialnie i dyscyplinarnie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  1. dodaje się w § 2a, który otrzymuje brzmienie:

Procedury zatwierdzania protokołów konieczności przez Rektora nie stosuje się do:

  1. projektów, zadań i przedsięwzięć realizowanych przez Biuro Nauki, Biuro Rozwoju oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej o ile wydatki mają zapewnione finansowanie lub współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych;
  2. recenzji wydawniczych prac naukowych i czasopism.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik –  do Zrządzenia Nr R/Z.0201-29/2018 w sprawie protokołów konieczności do umów cywilno-prawnych z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z osobami niebędącymi pracownikami Uczelni

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 13.12.2018 11:38