Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-64/2018

  • access_time styczeń 4, 2019
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-64/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018, poz. 395), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. 2012, poz. 1533) oraz § 57 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam zasady (polityki) rachunkowości dla Uczelni, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją wprowadzonych zasad powierzam Kwestorowi Uczelni.

§ 3

Traci moc zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-43/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik 1 – zasady (polityka) rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 04.01.2019 14:24