Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-29/2018

  • access_time sierpień 29, 2018
  • person Magdalena Froń
  • printer

                Zarządzenie Nr R/Z.0201-29/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 sierpnia 2018 roku

 

 w sprawie: protokołów konieczności do umów cywilno-prawnych z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z osobami niebędącymi pracownikami Uczelni

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

 

§1

Warunkiem zawarcia umowy cywilno-prawnej z pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z osobą niebędącą pracownikiem Uczelni jest zatwierdzenie przez Rektora protokołu konieczności.

 

§2

1. Wprowadzam do stosowania w Uczelni poniższe wzory protokołów konieczności, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:

1) załącznik nr 1 – protokół konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej
z pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie;

2) załącznik nr 2 – protokół konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

2. Umowy zawierane są zgodnie z podziałem kompetencji w kierownictwie Uczelni, wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu konieczności.

3. W przypadku zawarcia umowy przed zatwierdzeniem protokołu konieczności kierownik jednostki organizacyjnej zlecającej zawarcie umowy odpowiada za jej zawarcie materialnie i dyscyplinarnie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§3

Tracą moc:

  1. Załącznik nr 1 do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr R/Z.0201-51/2011 Rektora z dnia 12 grudnia 2011 r. z późn. zm.;
  2. Decyzja Nr R/D.0201-20/2012 Rektora z dnia 22 października 2012 r.;
  3. Decyzja Nr R/D.0201-5/2014 Rektora z dnia 27 marca 2014 r.;
  4. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr R/Z.0201-22/2014 Rektora z dnia 11 września 2014 r.;
  5. Decyzja Nr R/D.0201-12/2015 Rektora z dnia 16 września 2015 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 1 września 2018 roku.

Protokoły złożone przed tym terminem, będące w trakcie realizacji zachowują ważność.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej z pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego

Załącznik nr 2 – Protokół konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego

 

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Magdalena Froń

Data opublikowania: 29.08.2018 11:27