Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2018

 • access_time lipiec 24, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-25/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-12/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 z późn. zm.

 • access_time lipiec 24, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-24/2018

w sprawie: wysokości stawek wynagradzania w ramach umów cywilnoprawnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

 • access_time lipiec 10, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-23/2018

w sprawie: wzoru porozumienia w sprawie niepedagogicznych praktyk zawodowych

 • access_time lipiec 10, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-22/2018

w sprawie: wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, cudzoziemcami oraz słuchaczami studiów podyplomowych

 • access_time lipiec 10, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-21/2018

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time lipiec 3, 2018

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-20/2018

w sprawie: wysokości i terminu wnoszenia opłat przez cudzoziemców za studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019

 • access_time lipiec 3, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-19/2018

w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2018/2019

 • access_time czerwiec 14, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-18/2018

w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom akademickim za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019

 • access_time czerwiec 12, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-17/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-12/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

 • access_time czerwiec 12, 2018

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-16/2018

w sprawie: zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez osoby niebędące obywatelami polskimi

 • access_time czerwiec 4, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-15/2018

w sprawie: uchylenia zarządzenia

 • access_time czerwiec 4, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-14/2018

w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 – opłata za jeden semestr studiów

 • access_time czerwiec 4, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-13/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-5/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii

 • access_time maj 24, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-12/2018

w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

 • access_time maj 17, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-10/2018

w sprawie: zmiany Regulaminu Wydawnictwa Naukowego

 • access_time kwiecień 26, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-9/2018

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • access_time kwiecień 25, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-8/2018

w sprawie: szczegółowych zasad sporządzania i wydawania oryginałów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz odpisów w języku polskim i języku angielskim

 • access_time marzec 2, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-7/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-24/2013 Rektora z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie obsady zajęć dydaktycznych

 • access_time marzec 2, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-6/2018

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Politologii oraz Wydziału Pedagogicznego

 • access_time marzec 2, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-5/2018

w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy