Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2018

 • access_time październik 22, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-45/2018

w sprawie: dostosowania uczelnianej tabeli wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie do przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej

 • access_time październik 15, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-44/2018

w sprawie: zmiany w zakresie upoważnień i podziału kompetencji w kierownictwie Uczelni

 • access_time październik 15, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-43/2018

w sprawie: nowelizacji treści Regulaminu Organizacyjnego i wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego

 • access_time październik 15, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-42/2018

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii

 • access_time październik 15, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-41/2018

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Politologii

 • access_time wrzesień 28, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201- 40/2018

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni

 • access_time wrzesień 28, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-39/2018

w sprawie: wysokości stawek za godzinę dydaktyczną dla Programu Erasmus w roku akademickim 2018/2019

 • access_time wrzesień 28, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-38/2018

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na wszystkich formach kształcenia w roku akademickim 2018/2019

 • access_time wrzesień 28, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-37/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-33/2018 Rektora z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego

 • access_time wrzesień 28, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-36/2018

w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 • access_time wrzesień 28, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-35/2018

w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 • access_time wrzesień 28, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-34/2018

w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 • access_time wrzesień 28, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-33/2018

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego

 • access_time wrzesień 24, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-32/2018

w sprawie: wysokości jednorazowych opłat wnoszonych przez studentów za świadczone w Uczelni usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019

 • access_time wrzesień 24, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-31/2018

w sprawie: protokołów konieczności dotyczących finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora ze środków Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time sierpień 29, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-30/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-62/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kryteriów oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich

 • access_time sierpień 29, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-29/2018

w sprawie: protokołów konieczności do umów cywilno-prawnych z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z osobami niebędącymi pracownikami Uczelni

 • access_time sierpień 20, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-28/2018

w sprawie: nowelizacji Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time sierpień 20, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-27/2018

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time sierpień 20, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-26/2018

w sprawie: Regulaminu rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie