Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 16/30.09.2019

 • access_time październik 23, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

Uchwała nr 16/30.09.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie: określenia organizacji procedury potwierdzania efektów uczenia się w  Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i  nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),zwanej dalej: ustawą, w związku z art. 269 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1669 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie określa się procedurę potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego.

§ 2

 1. Potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się w instytutach, o których mowa w ust. 2, w  odniesieniu do osób, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.
 2. Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, uprawniony jest instytut – zwany w dalszej części uprawnionym instytutem, jeżeli prowadzony przezeń kierunek studiów posiada:
  a) pozytywną ocenę jakości kształcenia na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia albo
  b) kategorię naukową A+, A lub B+ w zakresie dyscypliny wiodącej, do której jest przyporządkowany dany kierunek studiów.

3. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym kierunkowym efektom uczenia się, zawartym w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

§ 3

 1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:
  1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia;
  3) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 2. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych ubiegających się o przyjęcia na studia I stopnia lub na jednolite studia magisterskie a przystępujących do potwierdzania efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.
 3. Postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się przeprowadza się wyłącznie na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 4. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu studiów.

§ 4

 1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zgodnie z art. 79 ust.2 pkt 2 za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się pobiera opłaty.
 2. Rodzaje opłat i zasady ich wyliczania ustala na dany rok akademicki rektor w drodze decyzji.
 3. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku procesu potwierdzania efektów uczenia się.

§ 5

 1. Decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje dyrektor uprawnionego instytutu, co potwierdza stosowanym zaświadczeniem.
 2. Proces uznawania efektów uczenia się przeprowadza instytutowa komisja ds. certyfikacji, którą powołuje odpowiednia rada instytutu na okres jej kadencji.

§ 6

 1. Liczba osób, które zostały przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekroczyć 20 % ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 2. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzania efektów uczenia się.

§ 7

Zasady odbywania studiów przez osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa Regulamin studiów.

§ 8

Do czasu otrzymania kategorii naukowej, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. b),zgodnie z art. 269 ustawy, potwierdzania efektów uczenia się mogą instytuty prowadzące kierunki studiów przyporządkowane do dyscyplin naukowych/artystycznych, w których Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

§ 9

 1. Ramowe zasady uznawania efektów uczenia się określi regulamin potwierdzania efektów uczenia się wprowadzony w życie na mocy decyzji rektora z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2.
 2. Uprawnione instytuty mogą przyjąć w drodze uchwały przepisy określające szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

§ 10

 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat i dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się począwszy od roku akademickiego 2020/2021.
 2. Traci moc uchwała nr 5/15.06.2015 Senatu z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie określenia organizacji procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 23.10.2019 12:21