Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała Senatu 19/17.12.2018

 • access_time styczeń 11, 2019
 • person Aleksandra Ciejka
 • printer

 

Uchwała Senatu 19/17.12.2018

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 1/23.04.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 70 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U.2018 poz. 1668) oraz art. 266 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1669) Senat Uczelni w uchwale nr 1/23.04.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

 1. Przyjęcie na studia następuje przez:

1) rekrutację,

2) potwierdzenie efektów uczenia się,

3) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

2. Sposób przyjęcia na studia w drodze ust. 1 punkt 2 i 3 regulują odrębne przepisy.

3. Kandydatem na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w drodze rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie może być osoba posiadająca:

 1. świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361),
 3. świadectwo lub inny dokument lub dyplom o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 3,
 4. świadectwo lub dyplom uznany W Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umowa bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,
 5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

4. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 1. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie reguluje załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uwaga dla absolwentów roku 2018/2019:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą złożyć wraz z podaniem zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Dyplom kandydat obowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym”.

2. W § 2 ust. 2 zmienia się podstawę prawna z „art.169 ust. 16 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym” na „art. 72 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

3. W § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Postępowanie rekrutacyjne na wybrane przez kandydata kierunki studiów przeprowadzane jest w jednostkach i regulują je odrębne przepisy.”

4. uchyla się § 7.

5. § 8 otrzymuje numeracje §7, § 9 otrzymuje numeracje §8, § 10 otrzymuje numeracje §9.

6. § 11 otrzymuje numerację § 10 o treści w brzmieniu:

„Decyzje w sprawie nieprzyjęcia na studia podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej”.

7. § 12 otrzymuje numerację § 11 o treści w brzmieniu:

„Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna w toku instancji i podlega jedynie zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami”.

8. § 13 numerację § 12 o treści w brzmieniu:

„Kierunek/specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych może zostać uruchomiony w przypadku gdy spełnia warunki wskazane przez Rektora w odrębnych regulacjach dotyczących ustalonych limitów niezbędnych do uruchomienia kierunku/specjalności”.

9. § 14, §15, §16, §17, otrzymują kolejno numerację § 13, §14, §15, §16.

§ 2

 1. Uchyla się załącznik nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
 2. Szczegółowe kryteria przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Pedagogicznym określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 11.01.2019 12:56