Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała Senatu 20/17.12.2018

  • access_time styczeń 11, 2019
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Uchwała Senatu 20/17.12.2018

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 2/18.04.2016 U z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2016 – 2020/2021, zmienionej uchwałą Senatu nr 9/27.03.2017 z dnia 27 marca 2017 r. oraz uchwałą Senatu nr 2/23.04.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

 

Działając na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), w zw. z art. 70 ust. 6 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

1. § 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Laureaci, finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani będą na studia decyzją Rektora ponad limit, bez postępowania kwalifikacyjnego przed komisją rekrutacyjną”.

2. § 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uprawnienie przysługuje laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego, laureatom konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich bez ograniczeń czasowych i przysługuje na niżej wymienionych kierunkach studiów prowadzonych w Uniwersytecie:

Kierunek studiów Nazwa olimpiady
administracja Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
bezpieczeństwo państwa olimpiady z zakresu: wiedzy o bezpieczeństwie i obronności
biologia

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

bioinformatyka

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Ochrony Środowiska

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Statystyczna

edukacja techniczno-informatyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Informatyczna

ekonomia społeczna Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
filologia polska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
filologia angielska Olimpiada Języka Angielskiego organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
filologia germańska Olimpiada Języka Niemieckiego organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
filologia romańska

Olimpiada Języka Angielskiego

Olimpiada Języka Francuskiego

Olimpiada Języka Hiszpańskiego*

Olimpiada Języka Włoskiego*

Olimpiada Języka Niemieckiego

Olimpiada Języka Rosyjskiego

(*pod warunkiem, że zostaną zorganizowane)

filologia rosyjska

Olimpiada Języka Angielskiego (dotychczasowy organizator: Wyższa Szkoła Języków Obcych IM. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu)

Olimpiada Języka Rosyjskiego (dotychczasowy organizator: Katedra Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem Komitetu Głównego OJR z siedzibą w Warszawie)

Olimpiada Języka Francuskiego

Olimpiada Języka Niemieckiego (dotychczasowy organizator: Wyższa Szkoła Języków Obcych IM. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu)

Olimpiada Języka Hiszpańskiego*

Olimpiada Języka Włoskiego*

(*pod warunkiem, że zostaną zorganizowane)

filologia hiszpańska olimpiada/konkurs języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
fizyka laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów z obszaru nauk ścisłych lub technicznych
geografia Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego: Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Biznesie
i Innowacjach, Olimpiady Znajomości Afryki, Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiady Wiedzy o Turystyce, Olimpiady StatystycznejLaureaci konkursów międzynarodowych: National Geographic World Championship, Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (International Geography Olympiad – iGeo), Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej (Baltic Geography Olympiad – Baltic iGeo)

Laureaci konkursów ogólnopolskich: Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej; Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej

gospodarka przestrzenna Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego: Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Biznesie
i Innowacjach, Olimpiady Znajomości Afryki, Olimpiady wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Olimpiady Wiedzy o Turystyce, Olimpiady StatystycznejLaureaci konkursów międzynarodowych: National Geographic World Championship, Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (International Geography Olympiad – iGeo), Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej (Baltic Geography Olympiad – Baltic iGeo)

Laureaci konkursów ogólnopolskich: Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej; Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej

historia

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna

informatyka

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Fizyczna

inżynieria bezpieczeństwa

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Informatyczna

kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Filozoficzna

logopedia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
matematyka

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Fizyczna

ochrona środowiska

Olimpiada Ochrony Środowiska

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Geograficzna,

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
pedagogika specjalna ogólnopolski konkurs z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i biologicznych
politologia Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
prawo Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
stosunki międzynarodowe Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
turystyka historyczna

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Mediewistyczna

Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Geograficzna

turystyka i rekreacja Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego: Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Biznesie
i Innowacjach, Olimpiady Znajomości Afryki, Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, Olimiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiady Wiedzy o Turystyce, Olimpiady StatystycznejLaureaci konkursów międzynarodowych: National Geographic World Championship, Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (International Geography Olympiad – iGeo), Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej (Baltic Geography Olympiad – Baltic iGeo)

Laureaci konkursów ogólnopolskich: Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej; Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020 do zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023.

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 11.01.2019 12:58