Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-31/2018

  • access_time wrzesień 24, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-31/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 13 września 2018 roku

w sprawie: protokołów konieczności dotyczących finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora ze środków Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2017 poz. 2183 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm) oraz zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zobowiązuję Dziekanów Wydziałów do każdorazowego przedkładania Rektorowi do zatwierdzenia protokołów konieczności w sprawie sfinansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora ze środków Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy przewodów doktorskich uczestników studiów doktoranckich Uczelni oraz osób, będących członkami Komisji Habilitacyjnych, a także promotora i recenzentów w przewodzie doktorskim oraz recenzentów w postępowaniu o tytuł profesora.
  3. W przypadku osób, które wszczynają przewód doktorski lub postępowanie habilitacyjne z innej Uczelni lub z „wolnej stopy” kierownik Dziekanatu przygotowuje umowę i przesyła ją do zaopiniowania przez Kancelarię Prawną naszej Uczelni.

§ 2

  1. Wzór protokołu konieczności, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Protokoły należy przedkładać do zatwierdzenia przed podjęciem przez Rady Wydziałów uchwał w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu profesora.

§ 3

Traci moc Decyzja Nr R/D.0201-20/2013 Rektora z dnia 29 października 2013 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 2018 roku.

Protokoły złożone przed tym terminem, będące w trakcie realizacji zachowują ważność.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół konieczności w sprawie sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego/postępowania habilitacyjnego/postępowania o nadanie tytuły profesora ze środków Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 24.09.2018 12:29