Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-30/2018

  • access_time sierpień 29, 2018
  • person Magdalena Froń
  • printer

        Zarządzenie Nr R/Z.0201-30/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-62/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kryteriów oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm), zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

 §1

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr R/Z.0201-62/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w § 3 ust. 2 dodaje się ust. 8
o treści:

„oświadczenie kandydata do pracy o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 pkt 2-5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”.

 

§2

W załącznikach nr 2-7 do przedmiotowego zarządzenia po zdaniu: „wobec powyższego ustalono, że najwyższą ocenę w konkursie uzyskał [        ]” dodaje się poniższy zapis:

Głosowanie nad wnioskiem o zatrudnienie osoby, która uzyskała najwyższą ocenę Komisji

W wyniku głosowania Komisja bezwzględną większością głosów [     ] przyjęła/odrzuciła wniosek Pana/Pani ……………………… o zatrudnienie.”

 

§3

1.Tekst jednolity przedmiotowego zarządzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak  

 

Załączniki:

Załącznik 1 – zarządzenie Nr R/Z.0201-62/2017 Rektora (tekst jednolity z dnia 28.08.2018 r.)

Załącznik 2 – Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich (wykładowcy/starszego wykładowcy/lektora/instruktora) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik 3 – Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich (asystenta) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik 4- Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich (adiunkta) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik 5 – Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich (profesora nadzwyczajnego bez tytułu, ze stopniem dr hab.) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik 6 – Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich (profesora nadzwyczajnego z tytułem naukowym) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik 7 – Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich (profesora zwyczajnego) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Magdalena Froń

Data opublikowania: 29.08.2018 12:14