Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201- 40/2018

 • access_time wrzesień 28, 2018
 • person Aleksandra Ciejka
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-40/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2017 poz. 2183 z późn. zm.), zgodnie z § 30 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
  w Krakowie tworzy się Akademickie Centrum Konferencyjno-Noclegowe (ACKN), (dalej: Centrum).
 2. W skład Centrum wchodzą:
 3. Dom Studencki „Zaułek”
 4. Dom Studencki „Atol”
 5. Dom Studencki „Krakowiak” i Dom Studencki „Za Kolumnami”, tworzące Akademickie Centrum Hotelowe
 6. Obiekt Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9.
 7. Centrum jest jednostką pomocniczą, podporządkowaną wg kompetencji:
 8. Prorektorowi ds. Studenckich – w zakresie spraw związanych z zakwaterowaniem studentów i doktorantów;
 9. Kanclerzowi – w zakresie administracyjno-gospodarczo-finansowym i spraw pracowniczych.
 10. Ogólny zakres działalności Centrum określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Dyrektora Centrum, o którym mowa w § 1 powoła Rektor odpowiednio do § 118 ust. 2 Statutu Uczelni.
 2. Kanclerza i Kierownika Działu Spraw Pracowniczych czynię odpowiedzialnymi za przeprowadzenie zmian organizacyjnych oraz kadrowych wynikających z § 1.

§ 3

W związku z § 1 dokonuje się zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 –  Akademickie Centrum Konferencyjno-Noclegowe (ACKN)

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 28.09.2018 12:38