Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-41/2018

 • access_time październik 15, 2018
 • person Aleksandra Ciejka
 • printer

 

Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Politologii

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2183 z późn. zm.), § 30 ust. 3 Statutu Uczelni w związku z zarządzeniem Nr R/Z.0201-6/2018 Rektora z dnia 1 marca 2018 r., po uzyskaniu opinii Rady Wydziału Politologii z dnia 26 września 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 października 2018 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej: Uczelnia) w strukturze organizacyjnej Wydziału Politologii rozpoczyna funkcjonowanie Instytut Nauk o Bezpieczeństwie (INoB).

§ 2

Strukturę Instytutu, o którym mowa w § 1 tworzą:

 1. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego (KBN)
 2. Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBWn)
 3. Katedra Bezpieczeństwa Społecznego (KBS)
 4. Katedra Bezpieczeństwa Informacyjnego i Medialnego (KBIiM)
 5. Katedra Konfliktów Zbrojnych i Społecznych (KKZS)
 6. Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa (KEB).

§ 3

 1. Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie zostaną powołani zgodnie z § 34 ust. 1 Statutu Uczelni.
 2. Kierownicy Katedr, o których mowa w § 2 zostaną powołani zgodnie z § 40 ust. 3 Statutu Uczelni.

§ 4

Zobowiązuję Kierownika Działu Spraw Pracowniczych do przeprowadzenia w/w zmian w zakresie organizacyjnym i kadrowym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 15.10.2018 06:57