Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-42/2018

 • access_time październik 15, 2018
 • person Aleksandra Ciejka
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-42/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Uczelni, po uzyskaniu opinii Rady Wydziału Politologii z dnia 26 września 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam nową strukturę Instytutu Politologii, którą tworzą:

 1. Katedra Instytucji Politycznych i Prawnych (KIPiP)
 2. Katedra Doktryn Politycznych i Edukacji Obywatelskiej (KDPiEO)
 3. Katedra Systemów Politycznych (KSP)
 4. Katedra Teorii Polityki (KTP)
 5. Katedra Studiów Obszarowych (KSO)
 6. Zakład Studiów Włoskich (ZSW)
 7. Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „Mediterraneum” (MCNBM).

§ 2

 1. Kierownik Zakładu, o którym mowa w § 1 pkt. 5, ppkt. a) zostanie powołany zgodnie z § 41 ust. 2 Statutu Uczelni.
 2. Kierownik Centrum, o którym mowa w § 1 pkt. 6 zostanie powołany zgodnie z § 51 Statutu Uczelni.

§ 3

Zobowiązuję Kierownika Działu Spraw Pracowniczych do przeprowadzenia w/w zmian w zakresie organizacyjnym i kadrowym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 15.10.2018 06:59