Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-51/2018

  • access_time listopad 6, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-51/2018 Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 października 2018 roku

 

w sprawie: obowiązku uzyskania przez nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie międzynarodowego numeru ORCID

Działając na podstawie art. 343 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668) w związku z art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1669) oraz § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Od roku akademickiego 2018/2019 nauczyciele akademiccy, inne osoby prowadzące zajęcia, osoby prowadzące działalność naukową oraz osoby biorące udział w jej prowadzeniu, wskazujące Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, jako miejsce prowadzenia działalności naukowej zobligowane są do posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca w systemie ORCID (Open Researcher and Contributor ID).
  2. Osoby, o których mowa w ust. 1 zobowiązuję do uzyskania bezpłatnego międzynarodowego numeru umożliwiającego identyfikację autorów prac naukowych ORCID na stronie https://orcid.org.
  3. Brak identyfikatora ORCID oraz powiązania z nim publikacji uniemożliwi uznanie prac w dorobku pracownika.

§ 2

  1. Zasady rejestracji oraz inne informacje związane z tym procesem i powiązaniem identyfikatora ORCID z własnymi publikacjami w bazie Scopus zawarte są w Instrukcji dostępnej w Intranecie w zakładce „wzory druków” w pozycji „wzory druków Biblioteki Głównej” pod nazwą „Instrukcja ORCID” (dalej: Instrukcja).
  2. Link do Instrukcji, o której mowa w ust. 1 znajduje się także na stronie Biblioteki Głównej UP w zakładce „dla pracownika” pod nazwą „Instrukcja ORCID”.

§ 3

Identyfikator ORCID należy przekazać do Oddziału Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej Uczelni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2018 r.

§ 4

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Nauki.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 06.11.2018 12:29