Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-52/2018

 • access_time listopad 6, 2018
 • person Aleksandra Ciejka
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-52/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie: powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668), ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j.: Dz.U.2018, poz. 1401) oraz zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W celu koordynacji działań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i studentów, zwiększenia skuteczności reagowania na zagrożenia mogące wystąpić na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego (dalej: Zespół).
 2. W zakresie wykonywania zadań Zespół współdziała z:
 3. Zespołem Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 4. Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa;
 5. Służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne na obszarze województwa małopolskiego.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Prorektor ds. Rozwoju – Przewodniczący Zespołu
 2. Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:
  1.  Prorektor ds. Nauki,
  2. Prorektor ds. Kształcenia,
  3. Prorektor ds. Studenckich.
 3. Członkowie:
  1. Kanclerz,
  2. Zastępca Kanclerza,
  3. Kwestor,
  4. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,
  5. Inspektor BHP,
  6. Inspektor Ppoż,
  7. Pełnomocnik Rektora ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych – sekretarz Zespołu.

§ 3

 1. Zespół pracuje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się w razie potrzeby w szczególności w celu:
  1. wypracowania wniosków i nowych propozycji dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, podnoszących poziom bezpieczeństwa Uczelni;
  2. dokonywania okresowej oceny zagrożeń;
  3. wykonywania zadań zawartych w zatwierdzonych przez uprawnione organy dokumentach z zakresu zarządzania kryzysowego.
 3. Posiedzenia nadzwyczajne:
  1. zwołuje się w przypadku:
   1. wprowadzenia trzeciego lub wyższego stopnia alarmowego określonego na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
   2. wprowadzenia stanów nadzwyczajnych lub wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
   3. zaistnienia sytuacji kryzysowej w funkcjonowaniu Uczelni.
  2. można zwołać w szczególności w przypadku:
   1. wprowadzenia niższego niż trzeci stopień alarmowy lub wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
   2. możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej na obszarze właściwości Uczelni;
   3. wprowadzenia przez MNiSW, Rektora lub uprawniony organ ćwiczeń, treningów lub szkoleń.
 4. Przewodniczący Zespołu może w każdym czasie zwołać posiedzenie Zespołu, wyznaczając jednocześnie osobę spośród członków Zespołu, która będzie prowadzić posiedzenie.
 5. W pracach Zespołu związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, wydane na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 6. W celu zapewnienia właściwego wykonania zadań oraz doradztwa specjalistycznego przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli organów porządkowych, stowarzyszeń i ekspertów.
 7. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Zespołu może powoływać grupy zadaniowe, w skład, których będą wchodzić wskazani członkowie Zespołu oraz specjaliści z wewnętrznych jednostek organizacyjnych Uczelni.

§ 4

 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
  1. kierowanie pracami Zespołu i reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
  2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
  3. określenie zadań do wykonania przez członków Zespołu.
 2. Przewodniczący Zespołu może zarządzić wprowadzenie dyżurów całodobowych dla poszczególnych członków zespołu w przypadku:
  1. zaistnienia sytuacji kryzysowej;
  2. wprowadzenia trzeciego lub wyższego stopnia alarmowego wynikającego z wykazu
   przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;
  3. wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

§ 5

Do zakresu działania Zespołu należy w szczególności:

 1. dokonywanie okresowej analizy i oceny możliwości wystąpienia zagrożeń;
 2. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych, zagrożeń oraz prognozowanie rozwoju sytuacji;
 3. w wypadku wystąpienia zagrożeń podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie i minimalizację skutków ich wystąpienia;
 4. opracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia bezpośrednich zagrożeń, w tym ataków terrorystycznych;
 5. koordynacja działań w zakresie ochrony osób i mienia Uczelni, zapobiegania zagrożeniom oraz reagowania i likwidacji ich skutków;
 6. nadzorowanie szacowania strat i szkód powstałych w skutek sytuacji kryzysowej oraz ocena kosztów przeprowadzenia działań ratowniczych;
 7. inicjowanie przedsięwzięć prawnych, organizacyjnych i technicznych dotyczących ochrony osób i mienia Uczelni na wypadek sytuacji kryzysowych;
 8. wypracowanie decyzji zabezpieczających proces dydaktyczny w sytuacjach kryzysowych;
 9. przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie postępowania w czasie bezpośredniego zagrożenia i treningów ewakuacji osób i mienia;
 10. współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz bezpieczeństwa publicznego w czasie realizacji zadań operacyjnych i zarządzania kryzysowego;
 11. organizowanie szkoleń w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz zasad postępowania w sytuacjach spowodowanych możliwymi zagrożeniami.

§ 6

Obsługę Zespołu w zakresie:

 1. merytorycznym – zapewnia komórka organizacyjna Uczelni, w której właściwości pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji kryzysowej, we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
 2. kontaktów ze środkami masowego przekazu – zapewnia Rzecznik Prasowy Uczelni we współpracy z Zespołem Zarządzania Kryzysowego;
 3. organizacyjnym i logistycznym – zapewnia Kanclerz;
 4. obiegu dokumentów i materiałów niejawnych – zapewnia Kancelaria Niejawna;
 5. obsługi informatycznej – zapewnia Centrum Obsługi Informatycznej.

§ 7

Zespół w ramach zarządzania kryzysowego może określać sposoby i terminy wykonania prac mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub likwidację skutków zagrożeń oraz wskazywać jednostki organizacyjne Uczelni odpowiedzialne za ich wykonanie

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 06.11.2018 13:14