Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-59/2018

  • access_time styczeń 3, 2019
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-59/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia Procedury Antymobbingowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668) w związku z art. 943. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 917) oraz zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzam Procedurę Antymobbingową Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej: Procedura).
  2. Tekst Procedury Antymobbingowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

  1. Do postępowań antymobbingowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Procedury, o której mowa w § 1 stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Traci moc Zarządzenie nr 25/2008 Rektora Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 07.11.2008 r. w sprawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie.

§ 3

Nadzór nad realizacją postanowień Procedury, o której mowa w § 1 powierzam Kierownikowi Działu Spraw Pracowniczych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik – Procedura antymobbingowa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z dnia 14.12.2018 r.

Załącznik 1 – Oświadczenie członka Komisji Antymobbingowej

Załącznik 2 – Protokół z posiedzenia Komisji Antymobbingowej

Załącznik 3 – Protokół z przebiegu postępowania

Załącznik 4 – Oświadczenie

 

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 03.01.2019 10:56