Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-61/2018

  • access_time styczeń 3, 2019
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-61/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668), zgodnie § 31 ust. 1 Statutu Uczelni oraz w związku z uchwałą Senatu Uczelni Nr 21/17.12.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadza się nowy Regulamin Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego (ECKUM), stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr R/Z.0201-47/2017 Rektora z dnia 29 września 2017 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik 1 –  Regulamin ECKUM

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 03.01.2019 11:12