Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-62/2018

  • access_time styczeń 4, 2019
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-62/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-62/2017 Rektora dotyczącego określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kryteriów oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich i wprowadzenia tekstu jednolitego

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1669 ), zgodnie § 81 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zmianie ulega treść Zarządzenia Nr R/Z.0201-62/2017 Rektora dotyczącego określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kryteriów oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich.
  2. Zmianie ulega zapis § 6 Regulaminu komisji konkursowej ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich, stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowego Zarządzania.
  3. W przedmiotowym zarządzeniu dodaje się następujące załączniki:

Załącznik nr 8 Oświadczenie członka komisji konkursowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o braku podstaw do wyłączenia z postępowania konkursowego;

Załącznik nr 9 Wzór ogłoszenia konkursu;

Załącznik nr 10 Wzór kwestionariusza osobowego kandydata;

Załącznik nr 11 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym;

Załącznik nr 12 Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych
w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych;

Załącznik nr 13 Oświadczenie o spełnianiu wymagań ustawowych;

Załącznik nr 14 Oświadczenie o braku pokrewieństwa;

Załącznik nr 15 Oświadczenie – Własność Intelektualna;

Załącznik nr 16 Oświadczenie – Miejsce Pracy

Załącznik nr 17 Wzór wyniku konkursu (do BIP)

§ 2

Tekst jednolity Zarządzenia Nr R/Z.0201-62/2017 Rektora dotyczącego określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kryteriów oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Regulamin komisji konkursowej ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich 

Załącznik 2 – Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik 3 – Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej

Załącznik 4 – Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik 5 – Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik 6 – Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik 7 – Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik 8 – oświadczenie członka komisji konkursowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o braku podstaw do wyłączenia z postępowania konkursowego

Załącznik 9 – wzór ogłoszenia konkursu

Załącznik 10 – wzór kwestionariusza osobowego kandydata

Załącznik 11 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załącznik 12 – zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 13 – oświadczenie o spełnianiu wymagań ustawowych

Załącznik 14 – oświadczenie o braku pokrewieństwa

Załącznik 15 – oświadczenie – Własność Intelektualna

Załącznik 16 – oświadczenie – Miejsce Pracy

Załącznik 17 – wzór wyniku konkursu (do BIP)

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 04.01.2019 13:41