Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-65/2018

  • access_time styczeń 22, 2019
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-65/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: likwidacji godzin obliczeniowych ponadwymiarowych za prace licencjackie i magisterskie na studiach niestacjonarnych

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668), § 57 Statutu Uczelni oraz w związku z Uchwałą Senatu Uczelni Nr 23/17.12.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Do czasu ustalenia nowych zasad finansowania likwiduje się możliwość przyznawania pracownikom jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie godzin obliczeniowych ponadwymiarowych za prace licencjackie i magisterskie na studiach wyższych niestacjonarnych, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2

Zapisy opisane w § 1 niniejszego Zarządzenia nie dotyczą prac dyplomowych realizowanych na zasadach opisanych w § 39 Regulaminu studiów.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr R 9/2009 Rektora z dnia 29 kwietnia 2009 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2019 roku

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 22.01.2019 11:47