Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 2/11.10.2019

  • access_time październik 16, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 2/11.10.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 11 października 2019 roku

w sprawie: określenia warunków i terminów przeprowadzenia wyborów instytutowych i wydziałowych komisji wyborczych na kadencję w latach 2019-2023.

 

Działając na podstawie §23 i §109 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Senat Uniwersytetu postanawia, co następuje:

§ 1

Kolegium elektorów wydziałowych do wyboru wydziałowej komisji wyborczej stanowią członkowie prezydium dziedziny z uwzględnieniem §2 i §3.

§ 2

W skład kolegium elektorów wydziałowych wchodzą również: jeden przedstawiciel doktorantów, wskazany przez samorząd doktorantów i jeden przedstawiciel studentów wskazany przez samorząd studencki.

§ 3

Kolegium elektorów uznaje się za właściwe również wtedy, gdy nie zostanie zgłoszony przedstawiciel studentów i/lub doktorantów.

§ 4

Kandydatów do wydziałowej komisji wyborczej wskazują członkowie kolegium elektorów, przy czym w komisji powinni zasiadać przedstawiciele:

– nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

– nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

– pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

– studentów

– doktorantów.

§ 5

W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych rolę wydziałowej komisji wyborczej pełni Komisja Wyborcza Instytutu Nauk Technicznych.

§ 6

Kandydatów do instytutowej komisji wyborczej wskazują członkowie rady instytutu, przy czym w komisji powinni zasiadać przedstawiciele:

– nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

– nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

– pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

– studentów

– doktorantów (jeśli nie są to pracownicy instytutu zgłaszani w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego i realizują zadania (naukowe i/lub dydaktyczne) w ramach danego instytutu).

§ 7

Wybory wydziałowych i instytutowych komisji wyborczych przeprowadza się na podstawie  Regulaminu przeprowadzenia wyborów komisji wyborczych na kadencję w latach 2019-2023, a procedurę wyborczą przeprowadza, odpowiednio, dziekan wydziału i dyrektor instytutu.

§ 8

Dana osoba może być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.

§ 9

Senat ustanawia następujący kalendarz wyborczy:

  1. Instytutowe komisje wyborcze zostaną wybrane do 31 października 2019 r.
  2. Przedstawiciele doktorantów i studentów, o których mowa w §2, zostaną wskazani przewodniczącemu właściwego gremium do 17 października 2019 r.
  3. Wydziałowe komisje wyborcze zostaną wybrane do 31 października 2019 r.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 16.10.2019 06:12